Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Акціонерні суспільства- поняття, структура і на відміну від ТОВ

Реферат: Акціонерні суспільства- поняття, структура і на відміну від ТОВ

Зміст:

Запровадження……………………………………………………………………… .с3

Глава I Сутність, поняття й освоєно основні риси АТ

1.1 Сутність, поняття й захопити основні риси АО………………………………с4

1.2 Акції, їх види, облигации………………………………………………с5

1.3 Створення акціонерного товариства……………………………………… с7

а) Створення шляхом учреждения…………………………………………………с7

б) Створення шляхом реорганізації………………………………………… .с8

1.4Типы акціонерних обществ………………………………………………с9

1.5 Акціонерні суспільства відкритого і закритого типу………………. с10

1.6 Статут АТ………………………………………………………………… с11

Висновки:……………………………………………………………………… ………с12

Глава II Структура управління акціонерним суспільством

2.1 загальні збори акционеров…………………………………………с13

2.2 Рада директорів ……………………… ……………………………с14

2.3 Виконавчий орган акціонерного товариства…………… …… с16

2.4 Ліквідація акціонерного товариства…………………….………… . с16

Выводы:………………………………………………………………………………с18

Глава III Сутність, поняття й захопити основні риси ТОВ

3.1 Сутність, поняття реалізувати основні риси ТОВ……………………… с19

3.2 Учасники суспільства………………………………………………… с19

3.3 Заснування суспільства……………………………………………… . с20

3.4 Установчі документи ………………………………………… с20

3.5 Статутний капітал суспільства………………………………………… с21

3.6 Органи управління суспільством………………………………………. с21

3.7 Відмінність АТ від ТОВ……………………………………………… . с24

Укладання………………………………………………………………… с25

Додаток………………………………… …………………………….26

Бібліографія………………………………………… .…………………с27

Запровадження

На початку 1990-х років в перебудову в народному господарстві колишнього СРСР з'явилися перші ознаки багатоукладної економіки. Поруч із підприємствами державної власності почали функціонувати інші форми власності; тобто приватні, колективні і змішані.

Першими підприємствами недержавної власності стали коо перативы, які мали значну свободу своїх дій зі організації виробництва, випуску продукції і на реалізації тощо. Та найголовніше, першому етапі із стимулювання створення предп риятий нових форм власності, розвитку з їх матеріально-технічної бази їм надавалися значні податкові пільги.

У зв'язку з цим, багато державних підприємства "обросли" мно гочисленными кооперативами, куди передавалися технічні, фінансові та людських ресурсів, що супроводжувалися значними зловживаннями і порушеннями законодавства.

Згодом з'явилися такі організаційно-правові форми, як товариства з обмеженою відповідальність (ТОВ). Вони, як правило створювалися шляхом реорганізації невеликих державних підприємств, переважно у сфері послуг, торгівлі, і матеріально технічного снабже ния.

Акціонерні суспільства (АТ), як організаційно правові форми співаючи юрмилися переважно у процесі приватизації, тобто шляхом перетворення великих державних підприємств у акціонерні товариства.

У цьому курсової роботі розглядаються суть і поняття АТ, організаційно-правові основи створення й функціонування АТ, струк туру управління і місцевого контролю АТ.

У третій главі розглядаються суспільства з обмеженою ответс твенностью (ТОВ), порядок їх створення і функціонування, структура органів управління і місцевого контролю. Наводиться таблиця відмінностей АТ від ТОВ.

Глава I

1.1 Сутність, поняття реалізувати основні риси АТ

Відповідно до законом РФ №208-ФЗ від 26 грудня 1995 р. акціонер ным суспільством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певна кількість акцій, що засвідчують обязательcтва і право товариства (акціонерів) стосовно общест ву.

Суспільство вважається створеним як юридична особа з його державної реєстрації речових у встановленому федеральними законами по рядку. Общесво створюється без обмеження терміну, якщо інше не установ льоно його статутом.

Товариства можуть здійснювати будь-які види дея тельности, за исключени їм заборонених законода тельством РФ, також діяльність суспільства на в таких галузях як: видобуток дорогоцінних металів, діяльність у военно-про мышленном комплексі, до быча мінералів, сировини, лісу, хутра, осущест вля ется лише з дозволу Уряди РФ.

Суспільство має фірмову найменування, які мають содер жати вказівку з його організаційно-правову форму і тип (закрите чи відкрите). Суспільство може мати цілковите дерегулювання та скорочена найменування російською, іноземних мовах і мовами народів Російської Федера ции

Суспільство, фірмову найменування якого зарегестрированно вусом тановленном правовими актами Російської Федерації порядку, має позов лючительное право її використання.

Суспільство вправі у порядку відкривати банківські сче та біля РФ і її межами. Суспільство повинен мати круглу печатку, що містить його повне фірмову найменування російською і вказівку цього разу місце його перебування. У пресі може статися указанно фірмову найменування суспільства до будь-якому іноземною мовою чи мові народів РФ.

Суспільство відповідає за своїми зобов'язаннями всьому належним йому майном, не відповідає за зобов'язаннями своїх ак ционеров. Держава та її органи не відповідають по обяза тельствам суспільства, як і суспільство і не відповідає за зобов'язаннями держави та її органів.

Акції відкритого суспільства можуть переходити від однієї особи до іншого без згоди інших акціонерів. Акції закритого суспільства можуть перехо дить від однієї особи до іншого тільки за згодою більшості акционе рів, якщо інше не обумовлено у статуті.

Статутний капітал суспільства складається з від номінальної вартості акцій суспільства, придбаних акціонерами.

Головним управляючим органом на АТ є загальні збори акцио нерів який зазвичай збирається на рік.

1.2 Акції, їх види, облігації

Акція одна із основних ознак акціонерного товариства. Акцією є цінний папір, що підтверджує право акціонера

брати участь у управлінні суспільством, у його прибутках й розподілі ос татков майна при ліквідації товариства. Акції оплачуються акціонера ми в рублях, іноземною валютою у рублях еквіваленті шляхом надання іншого майна у власність або у користування акціонерного товариства. Вартість акції виявляється у рублях незалежно від форми внеску. Акція неподільна, у разі, коли сама й той самий акція належить кільком особам, усі вони стосовно акціонерному суспільству зізнаються одні акціонером і може здійснювати своїх прав через однієї з них чи через загального представника.

Акція повинна містити такі реквізити:

· фірмову найменування акціонерного товариства та її місцезнаходження;

· найменування цінної бумаги-«акция»,ее порядковий номер, дату випуску, вид акції (проста чи привілейована) і його номінальну вартість, ім'я власника ( для іменний акції );

· статутний фонд акционерно го суспільства до день випуску акцій, і навіть кількість випущених ак ций;

· термін виплати дивідендів;

· підпис голова правління акционерно го суспільства.

Акціонерне суспільство за існуючим законодавству мо жет випускати лише іменні акції. Насправді, відомі випадки, коли акціонерні товариства випускали поруч із іменними акціями акції на пред'явника. Ця обставина істотно спрощувало організацію фінансових шахрайств і афер на фондовий ринок. Акції можуть бути видані тільки після повної оплати їх вартості. Рух іменний акції фикси руется у книзі реєстрації акцій, що акціонерним общест вом чи спеціальними органами, мають право ведення реєстру акціонерів.

У неї мусять бути внесені даних про кожної іменний акції, часу придбання акції, і навіть кількості таких акцій у акціонерів. Акціонерне суспільство, може встановлювати обмеження кількості ( частки ) акцій, утримуваних одного учасника.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7