Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Акціонерні нашого суспільства та їх роль ринкової економіки

Реферат: Акціонерні нашого суспільства та їх роль ринкової економіки

Оглавление

Запровадження. 3

Глава 1. Поняття акціонерної форми організації заходу. 4

Глава 2. Заснування акціонерного товариства, його види й управління суспільством. 9

Глава 3. Переваги акціонерної форми організації роботи підприємства. Акціонерні суспільства на перехідною економіці Російської Федерації. 19

Укладання. 23

Список використаної літератури. 24

Запровадження.

У разі завершення початку ринкових відносин у перехідній Росії і сформованої в момент становлення економічної і політичною стабілізації, відносини форм власності грають далеко ще не останню, і навіть, жодну з основних ролей надалі економічний розвиток нашої країни.

Виникла знову проблема роздержавлення і приватизації (переходу від державної до недержавної формі власності) великих підприємств Російської Федерації, складності, які з цій ситуації, вимагає ретельного розгляду таких предметів, як:

-поняття і змістом акціонерного товариства;

-типи акціонерної форми власності і формування її капіталу;

- переваг акціонерної форми власності;

-національні особливості акціонування Російській Федерації.

Акціонерні суспільства з появи Російській Федерації пережили бурхливий ріст і з сьогодні їх стає більше: акціонерні товариства створюються знову, реорганізуються, створюються шляхом роздержавлення. І це процес обумовлений, передусім, тим, що вкладення засобів у підприємницьку діяльність у спільному й в акціонування зокрема, для одержання доходу, стало з низки причин дуже приваблива для юридичних і фізичних осіб.

З огляду на актуальність цієї теми, автором і було обрана як теми своєї курсової роботи “Акціонерні нашого суспільства та їх роль ринкової економіки”.

Глава 1. Поняття акціонерної форми організації заходу.

Акціонерне суспільство - це одне з організаційно-правових форм підприємств. Воно створюється шляхом централізації коштів (об'єднання капіталу) різних осіб, проведеної у вигляді продажу акцій з єдиною метою здійснення господарської діяльності й одержання прибутку.

Акціонерним суспільством визнається таке підприємство (комерційна організація), статутний капітал якої розділений на певна кількість акцій, що засвідчують зобов'язальні права товариства (акціонерів) стосовно суспільству.

Як учасник об'єднання капіталу з допомогою акціонерного товариства (товариства) можуть виступати фізичні й українські підприємства.

У цьому учасники не відповідають за зобов'язаннями нашого суспільства та несуть ризик збитків, пов'язані з його діяльністю, не більше вартості їхніх акцій. Учасники, в повному обсязі які оплатили акції, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями суспільства на межах неоплаченої частини вартості їхніх акцій.

У процесі створення суспільства, його засновники об'єднують трубку, насос на певних умов, що у установчих документах суспільства. За підсумками такого об'єднаного капіталу подальшому і вестиметься господарську діяльність для одержання прибутку.

Внеском учасника суспільства на об'єднаний капітал може бути кошти, і навіть будь-які матеріальних цінностей, цінних паперів, права користування на природні ресурси й інші майнових прав, зокрема декларація про інтелектуальну власність.

Вартість внесеного кожним засновником майна визначається грошової форми спільним рішенням товариства. Об'єднане майно, оцінене в грошах, становить статутний капітал суспільства.

Останній поділяється на певну кількість рівних часткою. Свідченням про внесення таких часткою є акція, а грошовий вираз цієї частки називається від номінальної вартості (номіналу) акцій.

Отже, товариство має статутний капітал, розділений на певну кількість акцій рівної від номінальної вартості, які емітуються товариством у звернення ринку цінних паперів.

Кожен учасник об'єднаного капіталу наділяється кількістю акцій, відповідним розміру внесеної їм частки.

Власники акцій - акціонери - є званими пайовими власниками.

Акціонерне суспільство - юридична особа.

Права юридичної особи товариство набуває з його у Державній реєстраційної палаті чи іншому уповноваженому державному органі. При реєстрації видається Свідчення реєстрацію акціонерного товариства, де вказуються дата і номер державної реєстрації речових, назву товариства, і навіть найменування реєструючого органу.

Суспільство є юридичною особою і має у власності відособлене майно, учитываемое з його самостійному балансі, може від імені отримувати й здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

Суспільство має цивільні правничий та несе обов'язки, необхідних здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законодавством.

Суспільство вправі у порядку відкривати банківські рахунку за території держави й поза ним.

Суспільство повинен мати круглу печатку, що містить його повне фірмову найменування російською і вказівку цього разу місце його перебування. У пресі може статися зазначено фірмову найменування суспільства. Суспільство може мати штампи і бланки зі своїми найменуванням, власну емблему, і навіть зареєстрований у порядку товарний знак й інші засоби візуальної ідентифікації.

Суспільство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном.

Суспільство і не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів.

Якщо неспроможність (банкрутство) суспільства викликана діями (бездіяльністю) його акціонерів чи інших, які заслуговують давати обов'язкові суспільству вказівки чи іншим чином мають можливість визначати його дії, то, на зазначених акціонерів чи інших у разі недостатності майна суспільства" може лягти субсидиарная відповідальність з його зобов'язанням.

Функціонування акціонерного товариства здійснюється з обов'язковим дотриманням умов господарську діяльність, встановлених російським законодавством.

Як юридична обличчя суспільство власником: майна, переданого йому засновниками; продукції, виробленої результаті господарську діяльність; отриманих прибутків чи іншого майна, набутого їм у процесі своєї діяльності.

Суспільство має повної господарської самостійністю у визначенні форми управління, прийняття господарських рішень, збуту, встановлення цін, оплати праці та розподілу прибутків.

Термін діяльності суспільства необмежений або ж встановлюється його учасниками.

Акціонерне суспільство створюється і діє основі статуту - документа, у якому визначено предмет і цілі створення суспільства, його пристрій, порядок управління справами, правничий та обов'язки кожного співвласника.

При об'єднанні своїх вкладів учасники суспільства укладають угоду про порядок ведення, користування і розпорядження об'єднаним майном, тобто. загальної власністю.

Діяльність суспільства не обмежується встановленої у статуті. Будь-яка угода, не що суперечить чинного законодавства, визнається дійсною, навіть якщо вона виходить поза певні статутом межі.

Уся подальша діяльність акціонерного товариства будується на обов'язковому виконанні регламентованих статутом положень.

Статут і всі що до нього, з дозволу акціонерів, зміни і мали бути зацікавленими обов'язково зареєстровані у уповноважених те що державних органах.

Непереконливість (банкрутство) суспільства вважається викликаної діями (бездіяльністю) його акціонерів чи інших, які заслуговують давати обов'язкові суспільству вказівки чи іншим чином мають можливість визначати його дії, лише тоді, якщо вони використовували зазначені право і (чи) можливість у цілях скоєння суспільством дії, явно знаючи, що як наслідок настане неспроможність (банкрутство) суспільства.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5