Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Акціонерне будівельне підприємство

Реферат: Акціонерне будівельне підприємство

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Цей курсової проект закріплює навички розрахунку основних економічних показників та засобами визначення заходів підвищення ефективності роботи підприємства.

Розрахунки в курсовому проекті здійснено стосовно акціонерному будівельному підприємству (АСП).

Акціонерами, зазвичай, є працівники акціонерного будівельного підприємства міста і зацікавлені у його ефективної роботи. Тому розробці контрактів та формування портфеля замовлень приділяється дуже великий увагу.

ФОРМУВАННЯ ЦІНИ ПРОПОЗИЦІЇ ПОДРЯДЧИКА НА БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТИ.

Для при ня тия ре ше ния про ін ве сти ро ва нии й у оцен кі стои мо сі устрої тель ст ва в про цес се під го тов кі перед ло ж ния по до го злодій ным це нам на устрої тель ную по дук цию зі ставши ля ют ся ін ве стор ские сме ти вже і сме ти під рядчика.

Рас смот рим фор ми ро ва ние це ны перед ло ж ния під рядчика, до то раю відкриє ся ос новий ным по ка свої лем кін трак та у випадку з гла зі ва ния її з за казчиком. При зі ставши ле нии кошторисів іншої до ку мін та ции під рядчика мо гут при ме нять ся раз особисті ме то ды, з до то рых на прак ти ке наи бо лее рас про стра не ны сле дую щие: ба зис но-ин декс ный, ба зис но-ком пін са цио ный, ре сурс ный, на ос але ве бан ка дано ных про объ ек тах-ана ло гах. У за ві сі мо сти від вус ло вий кін трак так і про щей еко але мичес дідька лисого сі туа ции осу ще ст в ля ет ся ви бір од але го з цих ме то дов.

Для визначення ціни будівельної продукції будемо ис поля зо вать ба зис но-ин декс ный ме тод, до то рый перед ставши ля ет зі бій поля зо ва ние сис ті ми ті ку щих і про гно зи руе мых ін груд сов цін по від але ше нию до стои мо сти, оп ре де льон іншої в ба зис ном уров не чи з ті ку щем уров не перед ше ст вую ще го го так.

Договорная ціна для будівництва об'єкта має так:

Дц= СбазСМР*У+Пр+НРЗ+ +Р, де

СбазСМР - базисна кошторисна вартість будівельно-монтажні роботи стосовно об'єкта;

У - індекс перерахунку базисної вартістю поточний чи прогнозний рівень цін;

Пр - частина інших витрат, які стосуються діяльності підрядній организаци;

НРЗ - частину загальної резерву коштів у напредвиденные праці та витрати;

Срд - вартість розробку будівельної частини робочої документації (зазвичай підрозділи підрядній організації);

Р - кошти, пов'язані зі зміною коньюктуры ринку, ризиком підрядчика, страхуванням, організацією підрядних торгів чи тендерів.

Для визначення базисної кошторисної вартості будівництва об'єкта як складовою договірної ціни складається обьектная кошторис, що є сумою локальних кошторисів і розраховується за всіх видах будівництва, і навіть витрат з придбання і монтажу устаткування інвентарю установці меблів. Результат розрахунку обьектной кошторису використовується упорядкування відомості договірної ціни.

Структура витрат за виробництво СМР.

Структуру витрат за виробництво СМР можна визначити двома шляхами:

-по калькуляционным статтям витрат

-за основними елементами витрат

Визначення структури витрат з калькуляционным статтям:

-матеріали (основні)

-основна вести (ОЗП)

-експлуатація машин т.ч. вести робочих, експлуатують машини

-накладні витрати (ЭМ/ЗП)

-разом собівартість СМР

Собівартість СМР приймається з об'єктної кошторису — “разом базисна собівартість СМР”, графа “базисна вартість всього”. Основна зарплата визначається так: береться з об'єктної кошторису рядок “разом базисна собівартість СМР” графа “зокрема основна зарплата”. Експлуатація машин визначається так: з об'єктної кошторису береться рядок “разом базисна собівартість СМР” графа “базисна ст-ть зокрема ЭМ/ЗП”. Накладные витрати: з об'єктної кошторису береться рядок “накладні витрати” графа “базисна ст-ть всього”. Матеріали: матеріали основні = разом собівартість СМР - основна зарплата - накладні витрати - експлуатація машин.

Визначення структури витрат з елементам витрат:

-матеріальні витрати

-витрати з оплаті (ЗОТ)

-амортизація

-соціальні потреби

-інші

-разом собівартість СМР

Собівартість СМР приймається з об'єктної кошторису — “разом базисна собівартість СМР”, графа “базисна вартість всього”. Матеріальні витрати визначаються за такою формулою: МОЗ= основні материалы+горюче-смазочные матеріали. Горюче-смазочные матеріали = 10% від експлуатації машин.

Витрати за оплатою труда=оснавная зарплата + зарплата робочих, експлуатують машини + 10% від накладних витрат.

Амортизация=60% від експлуатації машин.

Соціальні потреби становлять 39% витрат з оплаті.

Інші = разом собівартість СМР - матеріальні витрати - витрати з оплаті - амортизація - соціальні потреби.

ДОГОВІР ПОДРЯДА

АТЗТ “Юдін”, надалі “Замовник”, від імені голови Ради директорів Юдіна М. Н. , чинного виходячи з статуту, з одного боку, і АСП “КУРБЕСОВ ltd.” надалі “Підрядчик”, від імені Генерального директора Курбесова М. Н., чинного виходячи з Статуту, з іншого боку, уклали справжній договору про нихеследующем:

1.Предмет договору.

1.1. Замовник доручає, а підрядник приймає він зобов'язання виконати такі види робіт:

- Будівництво 15 гаражних блоків п'ять автомашин “під ключ”;

Роботи роблять з матеріалів Подрядчика.

1.2. Вартість робіт визначається відповідно до кошторису.

2.Обязательства сторін:

2.1. Замовник зобов'язується своєчасно оплачувати роботу підрядчика;

2.2. Підрядчик зобов'язується:

- забезпечити Замовникові безперешкодний доступом до роботам для перевірки ходу і забезпечення якості їхнього виконання;

- зробити зазначені роботи у зазначені далі терміни;

3.Срок дії договори та порядок розрахунків.

3.1. Договір набирає чинності з підписання договору.

3.2. Термін виконання робіт : “01” Января 1999 року.

3.3. Оплата за виконаний обсяг робіт виробляється пізніше 15-го числа кожного місяці шляхом перерахування на р/сч Подрядчика.

3.4. Замовник сплачує Подрядчику у виконанні робіт суму зазначену в кошторисі індексуючи її щомісяця щодо курсу US долара.

4.Ответственность сторін.

4.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань боку відповідають відповідно до чинному цивільного законодавства.

4.2. За прострочення виконання робіт Підрядчик сплачує Замовникові пені у вигляді 0,05% від кошторисної вартості робіт кожний день прострочення, але з більш загальній вартості робіт.

4.3. За дострокового однобічному розірвання договору винна сторона сплачує боці штрафну неустойку у сумі рівної 10% від собівартості выполненого обсягу робіт на день розірвання договору, що ні виключає можливості пред'явлення позову про стягнення збитків.

4.4. Суперечки справді договору дозволяються в арбітражний суд.

5.Особые умови.

5.1. Після закінчення виконання боку становлять двосторонній акт приёмки-сдачи робіт.

5.2. В усьому іншому, що ні врегульовано у цьому договорі, боку керуватимуться цивільного законодавства Росії.

Адреси і банківські реквізити сторін:

Замовник Підрядчик

_

_

Розрахунки:

Розрахунок оподатковуваного прибутку та незначною сумою сплачуваних податків:

Псмр= Всмрх10,7% + Всмрх3% =

Ппоср=

Пцб=

Пдр.видов деят.=

Пвал=

Відрахування в Резервний фонд =

Відрахування на інвестиції (35% від Пвал) =

Побл=Пвал-Ппоср-Пцб-Сумма на инвестиции-Сумма в

РФ=

Сума податку=

Сума податку Ппоср=

Сума податку Пцб=

Разом сума виплачуваних податків =

Розрахунок податку перевищення ФЗП

Nсп=Всмр/Выработка від СМР=

ФОТфакт.=

ФОТразреш.=

Перевищення =

Податок на перевищення =

Розрахунок податку имушество

(ОПФ+ОС+средства на р\с)х0,02=

Разом сума сплачених податків становить=


Схожі реферати

Статистика

[1] 2