Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Акціонерне суспільство та його фінансову діяльність

Сторінка 6

Должностным особам адміністрації АТ було дозволили до 5% акцій набувати за номінальною вартістю. У разі емісійна і номінальна ціни збігалися.

При виборі членами колективу другого варіанта пільг 51% придбаних ними акцій оцінювався за номінальну вартість, збільшеною в 1,7 разу. У разі емісійна вартість перевищувала номінальну.

Ціна, через яку акція реалізується на фондову біржу і позабіржовому ринкові, визначає її ринкову вартість.

Ринкова вартість залежить від співвідношення попиту й пропозиції, що, своєю чергою, визначається багатьох чинників: рекламними впливами, біржовий кон'юнктурою, і розміром одержуваного по акції дивіденда і вищий рівень банківського відсотка. У цьому що стоїть розмір дивіденда, тим більше коштів ринкова вартість акції та, навпаки, що стоїть рівень банківського відсотка, тим нижче ринкова вартість акції.

-15-

Відповідно до законом АТ проти неї розмістити додатковий випуск звичайних акцій за ціною не нижче їхньої ринкової вартості на 10% серед акціонерів суспільства, мають переважного права придбання таких акцій. З іншого боку, нижчою від ринкової вартості можуть бути додаткові акції з участю посередника. І тут ринкова вартість зменшується лише на величину винагороди посередника.

Щоб визначити курс акції, слід ринкову вартість акції розділити на номінальну і помножити на 100.

Приклад. Акція акцій становить 5 тис. крб. продається за ціною 7,5 тис. крб. Курс акції становитиме 150% (7 500 : 5 000 x 100). Ринкова вартість тому випадку перевищує номінальну в 1,5 разу.

Про відносної висоті курсу можна здогадуватися зі ставлення ринкової ціни акції від суми прибутку, що припадає однією акцію. Цю величину називають коефіцієнтом “курс/прибыль”. Зростання чи падіння цього коефіцієнта на фондовий ринок свідчить про подорожчання чи падінні вартості акцій слідом за змінами економіки, біржовий активності, учётных ставок банків та багатьох інших чинників.

Сертифікат акції – це цінний папір, що свідчить про володінні зазначеним обличчям певним числом акцій. Акції, зазвичай, не зберігаються на руках акціонерів. Замість акцій власники отримують чи кілька сертифікатів акцій, підтверджують їх право власності. Один сертифікат видається безплатно цілком оплачені акції, належать акціонеру в останній момент створення АТ. Інші сертифікати можуть видаватися акціонеру на його прохання за плату, определяемою радою директорів.

Перехід права власності вдатися до акцій під час передачі сертифіката вважається що відбувся, якщо здійснена реєстрація у порядку. Сертифікат акції має такі реквізити: найменування документа; найменування і місцезнаходження суспільства; категорія (серія) акцій, володіння якими засвідчує даний сертифікат, і з цим правничий та обмеження; номінальна вартість акції цієї категорії; кількість і номери акцій, володіння якими засвідчує сертифікат, та його загальна

номінальна вартість; найменування (ім'я) і местонахождение/местоположение акціонера; ставка дивіденда (при фіксованому дивиденде); підписи двох відповідальних осіб суспільства; печатку суспільства. За відсутності однієї з перелічених реквізитів сертифікати акцій недійсні.

Дивиденд - дохід з акцій, виплачуваний рахунок частини чистий прибуток АТ, распределяемой між його акціонерами в розрахунку однією акцію. Дивиденд

може бути виражений у повній сумі і у вигляді коефіцієнта. Коефіцієнт, чи відсоткову ставку дивіденда, окреслюється ставлення дивидендного доходу на грошах до від номінальної вартості акції. Відсоткову ставку дивіденда визначає дохідність акції.

Дивіденди може бути виплачено у грошової форми, а й оплачені іншими товарно-матеріальними цінностями у разі, передбачених статутом суспільства.

Дивіденди по размещённым акціям можуть виплачуватися відповідно до рішенням акціонерів і статутом АТ щокварталу, разів у півріччя чи на рік. Джерелом їх виплати є чистий прибуток за рік. Проміжні дивіденди виплачуються за рішенням ради директорів суспільства, а величину і форма виплати річних дивідендів визначається рішення загальних зборів акціонерів. У цьому обсяг річних дивідендів може бути менший за розмір виплачених проміжних дивідендів і більше од суми дивідендів, рекомендованої радою директорів.

-16-

Порядок виплати дивідендів залежить від виду акцій. Насамперед дивіденди виплачуються по привілейованим акціям. По привілейованим акціям певних типів дивіденди можуть виплачуватися рахунок спеціально створюваних з прибутку фондів.

Характерно, що про АТ передбачено право загальних зборів акціонерів приймати постанову по невиплату дивідендів по певним категоріям акцій і більше, - про неповної виплаті дивідендів по звичайним акціям навіть за наявності вільного залишку чистий прибуток. Таке рішення може бути правомірним у зв'язку з напрямом коштів у на інвестиції та іншу мету, пов'язані з недостатнім розвитком підприємницької діяльності суспільства.

Виплата дивідендів за видами акцій виробляється у встановленої очерёдности. Передусім виплачуються дивіденди по привілейованим акціям пільгового типу з фіксованою у статуті розміром дивіденда. Так, Положенням про комерціалізацію державних підприємств із одночасним перетворенням в акціонерні товариства відкритого типу передбачено, що у привілейованим акціям типу Проте й Б дивіденди нараховуються так.

З кожної акції типу А дивіденд нараховується в 10% чистий прибуток АТ за підсумками останнього фінансового року, делённой на число акцій, складових 25% статутного капіталу суспільства.

З кожної акції типу Б дивіденд визначається розмірі 5% чистий прибуток АТ за підсумками останнього фінансового року, делённой на число акцій, складових 25% статутного капіталу суспільства. Якщо дивіденд з кожної привілейованої акції типу Проте й Б виявиться нижче дивіденда з кожної з кожної звичайної акції, то сума дивіденда по привілейованої акції заповнюється до розміру дивіденда по звичайної акції.

Далі, дивіденди виплачуються за типами привілейованих акцій у порядку зменшення пільгових прав за цими акціям. Нарешті, виплачуються

дивіденди по привілейованим акціям без фіксованого у статуті розміру дивіденда.

Після повної виплати передбачених суспільством дивідендів за всі типам привілейованих акцій виплачуються дивіденди по звичайним акціям. По звичайним акціям дивіденди можуть виплачуватися у разі не фінансові обмеження, і при отриманні недостатньою суми прибутку, і навіть, як зазначалося, у зв'язку з напрямом коштів у розвиток господарську діяльність.

Фактична сума дивідендів протягом року оголошується загальними зборами акціонерів на пропозицію Ради директорів. За акціями, які були випущені звернення чи які є на балансі АТ, дивіденди не виплачуються. Дивіденди не виплачуються також до виконання суспільством умов обов'язкового викупу акцій своїх акціонерів.

Законом про АТ у відповідність до Цивільним кодексом передбачено, що виплата дивідендів може здійснюватися після повної оплати статутного капіталу нашого суспільства та за умови, що вартість чистих активів АТ після виплати дивідендів повинно перевищувати розміру статутного капіталу і резервного фонду.

Дивіденди не виплачуються, якщо виявлено ознаки неспроможності (банкрутства) суспільства, чи такі ознаки з'являються внаслідок виплати дивідендів.

Приклад 1. З зареєстрованих 30 тис. звичайних акцій 29 тис. продано акціонерам. Після цього суспільство викупило власники 1500 акцій. За підсумками року зборів акціонерів прийняло

-17-

рішення розподілити 60,5 тис. крб. чистий прибуток як дивідендів.

З огляду на викуплені акції, у спілкуванні перебуває 27 500 акцій (29 000 – 1500). Отже, на балансі АТ перебуває 2500 акцій (30 000 – 27 500), якими дивіденд не виплачується.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11