Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Дослідження радіоактивних забруднень

Реферат: Дослідження радіоактивних забруднень

Мета роботи: ознайомитися з обмеженими фізичними одиницями радіоактивних випромінювань і припустимими дозами випромінювання, вивчити методики виміру потужності експозиційної дози і экранирующие властивості різних матеріалів.

Теоретичне запровадження:

Радіоактивні випромінювання викликають іонізацію атомів і молекул жи вых тканин, у результаті стався розрив нормальних зв'язків і журналістам зміну хімічної структури, наслідком чого стане у себе або загибель клітин, або мутацію організму. Дія потужних доз іонізуючого випромінювання здійснюватиме викликає загибель дівою природи.

Розрізняють такі види радіоактивних випромінювань: альфа, бета, нейтронне, рентгенівське, гама. Перші три виду випромінювань є корпускулярными випромінюваннями, т. е. потоку ми частинок, останні двоє - електромагнітними випромінюваннями.

Альфа-излучение є потік ядерних осколків, кото рые складаються з цих двох протонів і двох нейтронів, т. е. кожну a-час тицу можна як ядро гелію. Цей вид випромінювання характе ризуется найбільшої іонізуючої здатністю, а й самим малої довжиною вільного пробігу (проникаючої здатністю). Бета-излуче ние - це потік електронів чи позитронів. Воно характеризується біль ши, ніж в a-излучения, довжиною вільного пробігу, але меншою іонізуючої здатністю. Нейтронное випромінювання - це потік нейтро новий. Через те, що це частки немає заряду, із трьох корпускулярних видів випромінювання дане має найбільшої прони кающей здатністю, а, по іонізуючої здібності знаходиться між ду a і b - випромінюваннями.

Рентгеновское й гамма-випромінювання характеризуються найбільшої про никающей здатністю, є електромагнітними випромінюваннями з довжинами хвиль відповідно: 10-8 .10-11 м, і < 10-11 м.

Радіоактивні випромінювання характеризуються такими фізичними величинами:

- активність радіоактивного джерела - їх кількість радіо активних распадов в одиницю часу. Активністю На СІ вимірюється в беккерелях, внесистемная одиниця - кюрі (1Бк = 1 распад/с; 1Ки = 3,7


Схожі реферати

Статистика

[1] 2