Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Контрольна робота з предмета: «металознавство і термічна обробка металів»

Реферат: Контрольна робота з предмета: «металознавство і термічна обробка металів»

Зміст:

1)Контрольная робота №1 вариант-22

1.1.Существенные характеристики кристалічною структури

1.2. Енергетичні умови процесу кристалізації. Чому перетворення відбуваються при суворо визначених температурах?

1.3. Якої ролі грають недосконалості структури кристалів. Якої ролі грають дислокації у питаннях міці й пластичності матеріалу.

1.4. Характеристика твердих розчинів заміщення.

2) Контрольна робота №2 вариант-22

2.1.Вычертите діаграму стану залізо – карбід заліза, спишіть перетворення і побудуйте криву нагрівання в інтервалі температур від 00 до 16000 /із застосуванням правила фаз / для сплаву, що містить 0,3%С.

2.2. Отжиг. Мету й призначення диффузионного, изотермического отжига.

2.3. Назвіть режим термічної обробки (температуру гарту, охолодну середовище, й температуру відпустки) фрез зі сталі У12. Опишіть сутність проходять перетворень, мікроструктуру і твердість інструмента після термообробки.

2.4. Опишіть яких галузях промисловості особливо перспективне застосування титану, а сплаву титану.

3) Список використовуваної літератури. Контрольна робота №1

1.1. Істотні характеристики кристалічною структури

Усі речовини можуть міститися у трьох агрегатних станах:

твердому, рідкому і газоподібному, переходи між якими (звані фазові переходи) супроводжуються скачкообразными змінами вільної енергії

ентропії, пліт ности та інших фізичних властивостей. Четвертим агрегатным станом часто називають плазму — сильно іонізований газ (т. е. газ за виряджених частинок — іонів, електронів), утворений при ви соких температурах (понад 105 До). Проте це твердження неточно, бо між плазмою і газом немає фазового переходу. Темне менш, плазма різко відрізняється від газу передусім сильним электриче ским взаємодією іонів і електронів, що виявляється на біль ших відстанях

Реалізація тієї чи іншої агрегатного стану речовини за висить головним чином температури і тиску, у яких вона перебуває

У газах межмолекулярные відстані великі, молекули мало взаємодіють друг з одним та вільно рухаючись, заповнюють весь можливий обсяг. Отже, для газу характерно отсут ствие власного обсягу й форми.

Рідини і тверді тіла належать до конденсированному перебуваючи нию речовини. На відміну від газоподібного стани в речовини в конденсированном стані атоми розташовані ближче друг до друга, що зумовлює їх понад сильному взаємодії як наслідок цього, рідини і тверді тіла мають постійний собст венний обсяг. Для теплового руху атомів в рідини харак терни малі коливання атомів навколо рівноважних положень та ча стые переходи вже з рівноважного положення у інше. Це спричиняє наявності в рідини лише таким чином званого ближнього ладу у розташуванні атомів, т. е. деякою закономірності розташування сусідніх атомів на відстанях, порівнянні з між атомними. Для рідини на відміну твердого тіла характерно та де властивість, як плинність.

Атоми в твердому тілі, котрій на відміну рідкого тіла характерна стабільна, стала власна форма, роблять лише малі коливання близько своїх рівноважних положень. Це спричиняє правильному чергуванню атомів на однакових відстанях для як завгодно далеко віддалених атомів, т. е існування

з так званого далекого ладу у розташуванні атомів. Таке правильне, регулярне розташування атомів в твердому тілі, що характеризується періодичної повторюваністю у трьох вимірах утворює кристалічну грати, а тіла, мають крі сталлическую грати, називають твердими тілами. З іншого боку, існують аморфні тіла (скло, віск тощо. буд.). У аморфних тілах атоми роблять малі коливання навколо хаотично розташованих рівноважних положень, т. е. не утворюють кристалічну грати. Аморфне тіло перебуває в термодинамической точки зре ния в нестійкому (так званому метастабильном) безпечному стані і його треба розглядати, як сильно густе рідина, до торая з часом повинна закристаллизоваться, т. е. атоми в твердому тілі повинні утворити кристалічну грати і пре вратиться в істинно тверде тіло.

Аморфне стан утворюється під час швидкому- (106 Про С/с і більше) охолодженні розплаву. Наприклад, при охолодженні низки сплавів з стану утворюються звані металеві скла, які мають специфічними фізико-механічними властивостями.

Атоми в кристалічному твердому тілі містяться у просторі закономірно, періодично повторюючись у трьох вимірах через суворо визначені відстані, т. е. утворюють кристалічну грати. Кристаллическую грати можна «побудувати», обравши при цьому певний «устрої тельный блок» (аналогічно будівництві стіни з цеглин) й багато разів усуваючи з посади цього блоку за трьома, непараллельным напрямам. Така «будівельна» одиниця кристалічною грати має форму паралелепіпеда і називається елементарної осередком. Усі элемен тарні осередки, складові кристалічну грати, мають однакову форму та обсяги. Атоми можуть розташовуватися як і вір шинах елементарної осередки, і у інших її точках (в вузлах крі сталлической грати). У першому випадку елементарні осередки назы ваются простими (примітивними), у другому — складними. Якщо форма елементарної осередки визначена і відомо розташування всіх атомів в ній, те є повне геометричне опис кристала, т. е. відома його атомно-кристаллическая структура.

1.2. Енергетичні умови процесу кристалізації. Чому перетворення відбуваються при суворо визначених температурах?

Будь-яке речовина, як відомо, може у трьох агрегатних станах: газоподібному, рідкому і твердому. У чистих металах за певних температурах відбувається зміна агрегатного стояння тверде стан змінюється рідким за нормальної температури плавлення, ліквідність перетворюється на газоподібне при темпі ратуре кипіння. Температури переходу залежить від тиску але за постійному тиску вони ще визначені.

При перехід з стану в тверде утворюється кристалічна решітка, виникають кристали. Такий процес називається кристалізацією. Чим це пояснюється існування при одних температурах рідкого, а за інших температурах твердого гніву й чому перетворення відбувається за суворо визначених температурах?

У природі все спонтанно які відбуваються перетворення, отже, кристалізація і плавлення обумовлені тим, що новий статки у умовах є енергетично бо лее стійким, має меншим за пасом енергії.

Пояснимо прикладом. Важкий кулька з положення 1 (рис. 1) прагне потрапити до більш стійке становище 2, оскільки за тенциальная енергія вагітною 2 менше, ніж у становищі 1.

Енергетичне стан системи, має величезну кількість охоплених теп ловым рухом частинок (атомів, молекул), характеризується осо бій термодинамической функцією F, званої вільної энер гией (вільна енергія F = U — ТS, де U — внутрішня енергія системи; Т— абсолютна температура; S—энтропия). Можна сміливо сказати, чим більше вільна енергія системи, тим система менш стійка, і якщо є можливість, то сі стема перетворюється на стан, де вільна енергія менше («подібно» шарику, який скочується з положення 1 у безвихідь 2, якби шляху немає перешкоди).

Зі зміною зовнішніх умов, наприклад температури, вільна енергія системи змінюється по складним законом, але різна для рідкого і кристалічного станів. Схематично характер зміни вільної енергії рідкого і твердого станів про те пературой показаний на рис. 2

Вище температури Тs, меншою вільної енергією має речовина в рідкому стані, нижче Тs — речовина в твердому стані. Отже, вище Ts, речовина мусить знаходитися рідкому стані, а нижче Тs, — в твердому, кристалічному.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5