Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Загартовування

Реферат: Загартовування

Відомий російський фізіолог академік И.Р.Тарханов автор що вийшла 1899 року книжки «Про загартовуванні людського организма»,определяя сутність загартовування писав: «До речі загартовування чи закалець стосовно організму російська мова вдається по анологии з явлением,набдюдемом на железе,стали за її закаливании,придающем велику твёрд-ость чи стійкість.»

Ця думка була й відомим російським педиатром,активным прибічником загартовування Г.Н. Сперанским,который считал,что поняття закалива-ния в медичну науку прийшов з техники,где під нею мається на увазі перетворення щодо мя-гкого металу у більш твёрдый,упругий і міцний. Ось і стосовно человеку,делает висновок учё- ный,под загартовуванням мається на увазі підвищення опірності організму усім тим шкідливим влияниям,которым він подвергается.В визначенні, приводимом В.Далем в «Толковом словнику живого великоросійського языка»,даётся наступна трактування загартовування стосовно человеку.В.Даль счи-тал,что гартувати человека-это отже «привчати його всім лишениям,нуждам,непогоде,воспитывать в суровости».И останнє визначення загартовування, так сказать,современное,взятое нами з III видання Великої медичної енциклопедії: «Загартовування организма-система процедур,способствующая повы-шению опірності організму неблагоприят-ным впливам зовнішньої среды,выработке услов-норефлекторных реакцій терморегуляції із єдиною метою її вдосконалення».

Будь-яке ж совершенствование,в тому однині і совер-шенствование в мобілізації захисних сил организ-ма при дії нею несприятливих умов, досягається лише шляхом довготривалої й системати-ческой тренировки.Закаливание є своєрідна різновид фізичної культуры,важнейшее зве-но у системі фізичного воспитания.Поэтому нель-зя ні з трактуванням радянського ученого В.В.Гориневского,который розглядав закалива-ние як виховання організму здібності швидко і пристосовуватися до мінливим внеш-ним условиям.Любое ж вдосконалення це дли-тельная тренировка.Следовательно,закаливание-это своєрідне тренування захисних сил організму, підготовка їх до своєчасної мобілізації.

Ще більш виразно цю думку висловив совет-ский фізіолог А.А.Парфёнов,который розглядає загартовування людину, як чистий випадок тренування, спрямованої до вдосконалення здібності організму виконувати работу,связанную з повышени-ем стійкості його тканин стосовно дії шкідливих влияний,при яких вистачило б природні фа-кторы довкілля викликали у ньому будь-яких небажаних последствий.Или,как вважають йоги, загартовування призводить до природному злиттю ор-ганизма із дикою природою.

Для загартовування використовують природні факто-ры природы-воздух,воду,солнце.Воздействие цих факторів як необхідне жизни.Они спо-бствуют видозмінювати матеріальну організацію життєвих відправлень организма,а при определён-ных умовах можуть викликати порушення різних функций,стать джерелом захворювань.

Попри неспецифічний характер закалива-ния,возникающая на дію тієї чи іншої раздра-жителя швидка доцільна відповідна реакція но-сит специфічний характер.При цьому функциональ-ные зміни пристосувального характеру возни-кают лише з раздражитель,который неодноразово дейсвовал на організм у ролі закаливающего фа-ктора.

Так,повторные впливу холоду викликають фу-нкциональные сдвиги,проявляющиеся лише за ох-лаждении организма,и не змінюють його реакцію дей-ствие тепла.И наоборот,повышение стійкості ор-ганизма до перегреванию не забезпечує його від холо-дового воздействия.Это говорить про том,что немає обще-го закаливания:закаливание до тепла не забезпечує загартовування до холоду.Правда,при дії различ-ных температурних подразників виникатимуть подібні відповідні реакції організму.

Однако,приспособление пов'язано ні з окремо воз-никающими реакціями мали на той чи іншого раздражи-тель,а передбачає комплексні перебудови переважають у всіх функціональних системах организма,проявляю-щиеся в належної ступеня лише у у відповідь той разд-ражитель,который раніше неодноразово діяв.

Підвищення стійкості можливо як до одному,но і до кількох чинникам довкілля. Але це може відбутися лише тому случае,отмечал радянський фізіолог М.Е.Маршак,если організм под-вергается систематично повторному дії име-нно даної комбінації подразників.

Застосування закаливающих процедур спрямоване на вдосконалення захисних приспосбительных реакций,способных подолати несприятливі фа-кторы зовнішньою і внутрішньою середовища на организм,с тим аби міг швидко мобілізувати свої защит-ные резерви і тим самим протистояти небезпечним здорвья впливам. «Заняття фізичними вправами і закаливание-факторы підвищення иммунитета,-писал відомий радянський патофизио-лог И.В.Давыдовский,-которым останніми роками припысывают значної ролі у запобіганні пре-ждевременного старения,атеросклероза і навіть рако-вых заболеваний».Закаливание не лечит,а предупре-ждает болезнь,и у його найважливіша профилакти-ческая роль.Закалённый людина легко переносить як спеку і холод,но і різкі зміни зовнішньої температуры,которые здатні послабити захисні сили организма.Он менш сприйнятливий до різноманітних захворювань: гриппу,катару верхніх дыхатель-ных путей,пневмониям.

Але головне залежить від том,что загартовування прийнятно нічого для будь-якого человека,то є їм можуть за-ниматься люди всіх вікових груп незалежно від рівня фізичного розвитку.

Загартовування підвищує працездатність і выно-сливость организма.Оно укладає у собі психотре-нировку і культуру вольових усилий,помогающих встояти в серйозних испытаниях.Нельзя забувати ще про один важливий значенні закаливания:в про-цессе вироблення стійкості організму до воздей-ствию чинників довкілля формуються такі риси характера,как настойчивость,целеустремлён-ность,воля до досягнення поставленої мети.

Закаливающие процедури нормалізують стан емоційної сферы,делают людини більш сдер-жанным,уравновешенным,они надають бадьорість, покращують настроение.Таким образом,закаливание можна розглядати і як велику систему заходів виховного і гігієнічного характера,напра-вленных для підвищення стійкості людини пере-носить без шкоди здоров'я та перемоги працездатності перебування на несприятливих метеорологічних условиях,а також заходів для розширенню його физиологи-ческих резервів.

Слід згадати і те важливе значении,кото-рое надається нині загартовуванню як фактору,обеспечивающему прискорення процесу ада-птации людини до нових климатогеографическим умовам різних зон нашої страны,в частковості до кліматичних умов Крайньої Півночі і Сибіру. Так , за даними лікаря Г.С.Белобородова,системати-ческие заняття в секції зимового плавання в Магада-не впродовж п'яти років і более,помимо загального закали-вающего эффекта,выразившегося у зниженні заболе-ваемости,ускоряют процеси адаптації людини до місцевих умов Крайнього Севера,формируя в організмі приїжджого людини пристосувальні реакции,ко-торые за формою і спрямованості наближаються до таких у корінного населення.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ СУТНІСТЬ ЗАКАЛИВАНИЯ

Итак,закаливание-это система спеціальної трени-ровки терморегуляторных процесів організму, куди входять у собі процедуры,действие яких на-правлены для підвищення стійкості організму до переохлаждению чи перегреванию.При дії цих факторів довкілля в організмі виникає складний фізіологічний комплекс відповідних реак-ций,в якому беруть участь непоодинокі органы,а оп-ределённым чином організовані і соподчинён-ные між собою функціональні системы,направ-ленные для підтримки температури тіла на постоя-нном рівні.

При самому незначному температури окружаю-щей середовища у головний мозок надходять мільйони імпульсів в секунду.Он починає працювати більш високому уро-вне загального тонуса,становятся активніше його наукові центри й включається «в роботу» весь організм.

Информация,поступающая від рецептеров,обраба-тывается у центральній нервовій системі і звідси іде до використаним органам-мышцам, кровоносним сосудам,сердцу,лёгким,почкам,пото-вым железам,в яких виникають різні функ-циональные сдвиги,обеспечивая пристосування організму до даних умовам довкілля.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3