Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз фінансового становища, оцінка та розробка напрямів для вдосконалення діяльності ВАТ “ ЕКСПО - СЕРВІС “

Сторінка 12

Для 1997 року:

24349 = ( 74759 + 0 ) - 58619

24349 > 16140

Для 1998 року:

33863 = ( 74759 + 0 ) - 57169

33863 > 17590

Ні на 1997 року, ні з 1998 року дане умова платоспроможності підприємства не виконується. Кошти й активні розрахунки не покриють короткострокову заборгованість підприємства.

Обобщающим показником фінансової стійкості є надлишок чи недолік джерел коштів на формування запасів і витрат, отримуваний як різниці величини джерел засобів і величини запасів і витрат. У цьому мають на увазі забезпеченість певними видами джерел (власними, кредитними та інші позиковими), оскільки достатність суми всіх можливих видів джерел ( включаючи короткострокову кредиторську заборгованість та інші пасиви ) гарантована тотожністю підсумків активу і пасиву балансу.

Загальна величина запасів і витрат Z підприємства дорівнює підсумку розділу II активу балансу. Для характеристики джерел формування запасів і витрат використовуються кілька показників, що відбивають різну ступінь охоплення різних видів джерел :

наявність власних оборотних засобів, однакову різниці величини джерел власні кошти і величини основних засобів і вкладень:

Ес = Ис - F

Ес97 = Ис97 - F97 = 74759 - 58619 = 16140

Ес98 = Ис98 - F98 = 74759 - 57169 = 17590

У 1998 року власні його оборотні кошти зросли, хоча джерела власні кошти не збільшилися, але знизилися іммобілізовані активи.

наявність власних і частка довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат, одержуване з попереднього показника збільшенням у сумі довгострокових кредитів і позикових коштів:

ЕТ = Ес + КТ

ЕТ97 = Ес97 + КТ97 = 16140 + 0 = 16140

ЕТ98 = Ес98 + КТ98 = 17590 + 0 = 17590

загальний розмір основні джерела формування запасів і витрат, рівна сумі попереднього показника і величини короткострокових кредитів і позикових коштів ( яких у тому випадку не приєднуються позички, непогашені вчасно ):

Es = ET + Kt

Оскільки, ні з 1997, ні з 1998 року підприємство ВАТ “ ЕКСПО - СЕРВІС “ не отримувало кредитів і позикових коштів, то:

ET97 = Ec97 = Es97 = 16140

ET98 = Ec98 = Es98 = 17590

Кожен із наведених показників наявності джерел формування запасів і витрат може бути зменшений на величину іммобілізації обігових коштів у разі присутності розділі III активу балансу перевищення розрахунків із працівниками за отриманими ними позичкам над ссудами для робітників і службовців ( розділ II пасиву ). Иммобилизация він може приховуватися у складі інших дебіторів та інші активів, але визначення її величини у своїй можливе лише рамках внутрішнього аналізу основі дисконтних даних. Критерієм тут має низька ліквідність чи повна неліквідність виявлених сумнівних сум. При аналізі балансу ВАТ “ ЕКСПО - СЕРВІС “ не потрібно проводити дані коригування.

У назві показника наявності власних і частка довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат є деяка умовність. Оскільки довгострокові кредити і позикові кошти використовують у основному для капітальні вкладення і придбання основних засобів, то фактично показник наявності ЕТ відбиває скориговану величину власних оборотних засобів, тому назва “ наявність власних і частка довгострокових позикових джерел “ вказує тільки те що, що вихідна величина власних оборотних засобів Ес збільшена у сумі довгострокових кредитів і позикових коштів.

Трьом показниками наявності джерел формування запасів і витрат відповідають три показника забезпеченості запасів і витрат джерелами формування:

надлишок ( + ) чи недолік ( - ) власних оборотних засобів:

± Ес = Ес - Z

± Ес97 = Ес97 - Z97 = 16140 - 24349 = -8209

± Ес98 = Ес98 - Z98 = 17590 - 33863 = -16273

У 1997 року, як і, як й у 1998 року, є недолік власних оборотних засобів. Причому 1998 року збільшився більш ніж півтора разу було.

надлишок ( + ) чи недолік ( - ) власних і частка довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат:

± ЕТ = ЕТ - Z = ( Ес + КТ ) - Z,

надлишок ( + ) чи недолік ( - ) загального розміру основні джерела на формування запасів і витрат:

± Es = Es - Z = ( Ес + КТ + Кt ) - Z .

Оскільки, ні з 1997, ні з 1998 року підприємство ВАТ “ ЕКСПО - СЕРВІС “ не отримувало кредитів і позикових коштів, то:

± ЕТ97 = ± Ес97 = ± Es97 = -8209

± ЕТ98 = ± Ес98 = ± Еs98 = -16273

Вычисление трьох показників забезпеченості запасів і витрат джерелами формування дозволяє класифікувати фінансові ситуації за рівнем їхньої стійкості.

Фінансова стійкість - це певне стан рахунків підприємства, яке гарантуватиме його постійну платоспроможність. Через війну здійснення який - або господарської операції фінансове становище підприємства може залишитися незмінним, або поліпшиться чи погіршиться. Потік господарських операцій, скоєних щодня, є хіба що “ збурювачем “ певного стану фінансової стійкості, причиною переходу із одного типу стійкості на другий. Знання граничних кордонів зміни джерел коштів на покриття вкладень капіталу основні фонди чи виробничі запаси дозволяє генерувати такі потоки господарських операцій, які ведуть поліпшити фінансового становища підприємства, до підвищення його стійкості.

Можливо виділення чотирьох типів фінансової стійкості:

1) абсолютна стійкість фінансового сотояния, яка трапляється рідко й являющая собою крайній тип фінансової стійкості. Вона задається умовами:

Z < Ес + Скк,

де Скк - кредити банків під товарно - матеріальних цінностей з урахуванням кредитів під товари відвантажені й окремі частини кредиторську заборгованість при кредитуванні.

2) нормальна стійкість фінансового становища підприємства, гарантує його платоспроможність,

Z = Ес + Скк,

3) збаламучену фінансове становище, пов'язана з порушенням платоспроможності, у якому тим щонайменше зберігається можливість вос-становления рівноваги з допомогою поповнення джерел власні кошти і збільшення власних оборотних засобів,

Z = Ес + Скк + З,

де З - джерела, ослабляющие фінансову напруженість. Сюди відносяться: тимчасово вільні кошти резервного і спеціального фондів, перевищення нормальної кредиторську заборгованість над дебіторської, кредити банків на тимчасове поповнення обігових коштів і інші.

У ВАТ “ ЕКСПО - СЕРВІС “ є джерела, ослабляющие фінансову напруженість, хоча у 1998 року вони уменьшелись:

Со97 = 348172 - 31277 = 316895

Со98 = 333665 - 104771 = 228894

4) кризовий фінансове становище, у якому підприємство на межі банкрутства, що у цій ситуації кошти, короткострокові цінні папери дебіторська заборгованість підприємства не покривають навіть у його кредиторську заборгованість і прострочених позичок,

Єз > Ес + Скк.

Розглянемо ступінь нестійкості фінансового становища ВАТ “ЕКСПО - СЕРСИС “ :

Z < Ес + Скк + З

У 1997 року: 24349 < 16140 + 0 + 316895

24349 < 333035

У 1998 року: 33863 < 17590 + 0 + 228894

33863 < 246484

Ця фінансова нестійкість 1997-го і 1998 роках прийнятна і нормальна, оскільки джерела, ослабляющие фінансову напруженість підприємства досить великі.

Кожен із чотирьох типів фінансової стійкості характеризується набором однотипних показників, які продукують понад повної картини фінансового становища підприємства ( табл. 2.8 ).

До цих показниками ставляться: коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат джерелами коштів; надлишок ( недолік ) коштів на формування запасів і витрат; надлишок ( недолік ) коштів у 1 крб. запасів.

Таблиця 2.8

Аналіз фінансового становища ( наприкінці 1998 року )

Тип ситуації

( критерій

оцінки )

Коефіцієнт

забезпеченості

запасів і витрат

джерелами

коштів

Надлишок ( + ) чи

недолік ( - )

коштів

Надлишок чи

недолік

коштів у

1 крб. запасів

1. Абсолютна

Ес + Скк

 

Da

стійкість

Ка = ------------->1

Da = Ес + Скк - Єз

Za = ----------

Z < Ес + Скк

Z

 

Z

2. Нормальна

Ec + Cкк

 

стійкість

Кн = ------------ =1

Dн = Ес + Скк - Єз

Zн = ----------

Z = Ес + Скк

Z

 

Z

3. Неустойчивое

Ес + Скк + З

 

Dn

стан

Кn= -------------=1

Dn = Ес+ Скк+ З- Z

Zn = -----------

Z = Ес + Скк + З

Z

 

Z

4. Кризовий

Ес + Скк

 

стан

Кк = ------------< 1

Dк = Ес + Скк - Z

Zк = -----------

Єз > Ес + Скк

Z

 

Z

У ВАТ “ ЕКСПО - СЕРВІС “ загалом

збаламучену

стан

Кn = (17590 +

+228894)/ 33863=

= 7,27

Dn = 17590 + 0 +

+ 228894 - 33863 =

= 212621

Zn = 212621 /

/ 33863 = 6,28


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29