Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз фінансового становища, оцінка та розробка напрямів для вдосконалення діяльності ВАТ “ ЕКСПО - СЕРВІС “

Сторінка 11

Цінність результатів горизонтального аналізу піддається суттєвому зниженню за умов інфляції. Проте ці дані можна використовувати при міжгосподарських порівняннях.

Вертикальне і горизонтальний аналізи взаємодоповнюють одне одного.

Для отримання загальної оцінки динаміки фінансового становища за звітний період виробляється солоставление зміни підсумку балансу зі змінами фінансових результатів господарську діяльність за звітний період, приміром, із зміною виручки від продукції, інформація про яку міститься у формі № 2 річний звітності.

Зіставлення здійснюється шляхом порівняння коефіцієнтів KN і KB, які показують приріст відповідно виручки від продукції і на середнього значення підсумку балансу за звітний період.

KN = 67,13, KB = 96,86

67,13 < 96,86

KN < KB

Якщо KN < KB, то звітному періоді - 1998 року, використання фінансових ресурсів підприємства це було менш ефективне, ніж у предше

ствующем періоді, тобто у 1997 року.

2.2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНОВИЩА

Аналіз фінансової стійкості підприємства

Після загальної характиристики фінансового становища та її зміни за звітний період, наступній важливою завданням фінансового становища є дослідження показників фінансової стійкості підприємства. Для цього блоку аналізу має вирішальне знечение питання, які показники відбивають сутність стійкості фінансового становища. Відповідь нею пов'язаний насамперед із балансовою моделлю, з якої виходить аналіз. У разі ринку ця модель має такий вигляд :

F + Z + Ra = Иc + KT + Kt + Ко + Rp ,

де умовні позначення мають хоча б сенс, що у таблиці 2.6, т. е. :

F - кошти та й ;

Z - запаси й витрати ;

Ra - кошти, короткострокові фінансові вкладення, розрахунки ( дебіторська заборгованість ) й інші активи ;

Иc - джерела власні кошти ;

Kt - короткострокові кредити і позикові кошти ;

KT - довгострокові кредити і позикові кошти ;

Ко - позички, непогашені вчасно ;

Rp - розрахунки ( кредиторської заборгованості ) й інші пасиви.

За суттю, модель передбачає певний перегрупування статей бухгалтерського балансу виділення однорідних, з погляду термінів повернення, величин позикових коштів.

Таблиця 2.6

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА ( в агрегированном вигляді )

АКТИВ

Умовні

вказано.

ПАССИВ

Умовні

вказано

I. Основні кошти й

вкладення

F

I. Джерела власні кошти

Ис

II. Запаси і скоротити витрати

Z

II. Розрахунки й інші

пасиви

Rp

III. Кошти,

розрахунки й інші активи

Ra

III. Кредити та інші

позикові кошти

K

зокрема :

кошти й разів-

косрочные фінансові

вкладення

Д

зокрема :

короткострокові кредити і

позикові кошти

Kt

розрахунки й інші активи

ra

довгострокові кредити і

позикові кошти

KT

   

позички, непогашені в

термін

Ко

БАЛАНС

B

БАЛАНС

B

Таблиця 2.7

Дані для аналізу фінансової стійкості підприємства

Показник

Кінець 1997 року

Кінець 1998 року

Зміна

F

58619

57169

-1450

Z

24349

33863

9514

Ra

239971

209912

-30059

Д

208694

105081

-103613

ra

31277

104831

73554

Ис

74759

74759

0

Rp

383172

368781

-14391

K

0

0

0

KT

0

0

0

Kt

0

0

0

Ко

0

0

0

B

457931

443540

-14391

З огляду на, що довгострокові кредити і позикові кошти спрямовуються переважно придбання основних засобів і на капітальні вкладення, перетворимо вихідну балансову формулу :

Z + Ra = [ ( Ис + KT ) - F ] + [ Kt + Ко + Rp ] .

Звідси можна зробити висновок, що обмеження запасів і витрат величиною [ ( Ис + KT ) - F ] :

Z


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29