Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Глобалізація світової економіки

Реферат: Глобалізація світової економіки

Зміст

Розвиток світової економіки . 3

Етапи інтеграції світової економіки . 3

Чинники, основні риси та напрями глобалізації світової економіки . 7

Проблеми, створювані глбализацией 12

Укладання 15

Література 16

Розвиток світової економіки

Еволюція світового господарства у другій половині сучасності пов'язують із поступальним розвитком економіки окремих, передусім, промислово розвинутих країн. У цьому основний її тенденцією розвитку стала інтернаціоналізація господарському житті. Рух у світі гігантських потоків капіталу, товарів, покупців, безліч інтенсивний обміну інформацією визначають обличчя і надасть динаміки минулого століття. Для збірного позначення всіх таких процесів застосовується термін “глобалізація”.

З історичної погляду процеси інтернаціоналізації господарства (глобалізація) беруть своє керівництво у сфері обміну. Від мінової торгівлі розвиток йшло до локальних міжнародних ринків. У період первинного накопичення капіталу сталося переростання локальних центрів міжгалузевий торгівлі у єдиний світовий ринок. У результаті конкурентної боротьби між країнами склалася система міжнародного поділу праці (МРТ), яке знаходить своє вираження в усталеному виробництві товарів та послуг окремими країнах понад внутрішніх потреб у розрахунку міжнародний ринок. Воно полягає в міжнародної спеціалізації, яка припускає наявність просторового розриву між окремими стадіями виробництва чи торгівлі між виробництвом і які споживанням в міжнародному масштабі.

Наростання процесу поглиблення спеціалізації і кооперування промислового виробництва призвело до модифікації видів МРТ і співвідношень з-поміж них. Так, стався перехід від міжгалузевого до внутриотраслевому поділу праці, що у своє чергу посилює спеціалізацію як країн, а й компаній.

Особливу роль грають зовнішньоекономічні зв'язку в глобальних інтеграційних процесах. Для сучасного етапу розвитку світогосподарських зв'язків характерні динамізм, лібералізація, диверсифікація форм і деяких видів зовнішньоекономічної діяльності. Однією із поважних тенденцій у розвитку світогосподарських зв'язків є диверсифікації форм співробітництва. Крім традиційних форм зовнішньоекономічних зв'язків – зовнішньої торгівлі, і інвестиційного співробітництва – останніми роками активно розвиваються науково-технічну співпрацю, промислова кооперація, валютно-финансовое, військово-технічне співробітництво, туризм тощо. Інакше кажучи, здійснюється глобалізація світової економіки, викликана розвитком економічних перетинів поміж країнами, лібералізацією торгівлі, створенням сучасних систем комунікації та інформації, світових технічних стандартів, і норм, обумовлена трьома основними чинниками: відхід державного регулювання на користь ринкових механізмів, подолання національних меж, посеред ході інтеграції країн, розвиток інформаційних технологій.

Проте із ці процесом у світі поширюється зближення і їхню взаємодію країн на регіональному рівнях, формуються великі регіональні інтеграційні структури, що розвиваються у створення щодо самостійних центрів світового господарства (іде процес так званої “регіоналізації глобалізації”).

Етапи інтеграції світової економіки

Становлення сучасної економіки об'єктивно визначено закономірностями розвитку і журналіста міжнародного поділу праці, втягуванням в сукупний процес відтворення нових країн, перетворенням світової торгівлі одного з найважливіших чинників економічного зростання, задоволення потреб національних господарств і у різноманітних товарах і послугах.

Світова економіка є складною системою, що включає безліч різноманітних елементів і в основі якої утворюють міжнародне і обмежений рамками окремих держав власне виробництво матеріальних й духовних благ, їх розподіл, міна й споживання. Кожна з цих фаз світового відтворювального процесу як і глобальному масштабі, і у окремих держав залежно від своїх місця та частки цілому, впливає на функціонування всієї світової господарської системи.

Світова економіка, чи світового господарства, - це сукупність національних господарств, що у постійної динаміці, рухається, які мають ростучими міжнародних зв'язків і надзвичайно складним взаимовлиянием, підпорядковується об'єктивним законам ринкової економіки, у результаті формується вкрай суперечлива, але з тим паче більш-менш цілісна світова економічна система.

У розвитку сучасної економіки та залучення до неї національних господарств виділяються кілька періодів.

Перший період (20-30 роки ХХ століття), що характеризувався кризовими явищами у розвитку світового господарства. Глибокий соціально-економічну кризу світового господарства супроводжувався загальної нестійкістю економічних зв'язків, викликаних першої світової війною, Великої депресією кінця 20-30-х років у розвитку економіки країнах світу.

Другий період (кінець 40-х - 80-ті роки ХХ століття) характеризується інтенсивний ріст вивезення підприємницького капіталу. Упродовж цього терміну зростання виробництва надав основне впливом геть організаційноекономічні параметри світового господарства.

Головною силою в виробничих зв'язках стали транснаціональні корпорації (ТНК), які утворювали інтернаціональні виробничі комплекси, здійснюють створення продукту, реалізацію, розрахунки, кредитування. Ліквідація колоніальної системи у середині 1960-х років привела міжнародний арену чимало нових, країн, що сьогодні займають особливу увагу у господарстві.

Початком третього періоду у розвитку світового господарства вважатимуться останнє десятиліття ХХ століття, коли зросла ступінь освоєння географічного простору, формування міжнародних, а деяких випадках планетарних, продуктивних сил, посилилося економічне взаємодія суспільства та взаємозалежність. У східноєвропейських країнах почалися процеси формування близьких до західних державам економічних і полі-тичних структур. Зокрема, у Росії, початку 90-х почалися економічних реформ, створені задля переклад економіки нашої країни на ринкові умови господарювання і глибоку її на світовий господарство. Вступ світової економіки цей період розвитку може ознаменувати активізацію співпраці між країнами, викликати посилення єдності їх економічних і полі-тичних структур.

Процес інтернаціоналізації світового господарства за 90-ті роки, проти 80-ми, має якісно "нові риси, які у наступному:

· Після розвалу світової соціалістичної системи велика кількість країн виявилося жорстко включеною у систему світогосподарських зв'язків.

· Лібералізація зовнішньоекономічних зв'язків та Міжнародних розрахунків охоплює значно більше країн.

· Широке застосування знайшли єдині всім країн стандарти на технологію, забруднення довкілля, діяльність фінансових установ, бухгалтерську звітність, національну статистику тощо. Ці стандарти поширюються на освіту й культуру.

· Впровадження однакових критеріїв макроекономічної політики, уніфікація вимог до податкову політику, до політики у сфері зайнятості тощо. Цьому багато в чому сприяє діяльність таких відділу міжнародних організацій, як Міжнародний фонд (МВФ), Світову організацію торгівлі (СОТ) та інших.

Проте, попри інтенсифікацію процесу глобалізації, світова економіка ще далекою від глобальної: половину населення країн живе у замкнутої економіці, не порушеної міжнародним економічним обміном і рухом капіталів.

Сучасне світового господарства неоднорідне. Сюди входять держави, відмінні соціальної структурою, політичним пристроєм, рівнем розвитку продуктивних зусиль і виробничих відносин, і навіть характером, масштабами і методами міжнародних економічних відносин.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6