Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Зовнішньоекономічні зв'язку Російської Федерації з прикладу Північно-Західного і Далекосхідного регіонів

Сторінка 4

Слід зазначити, що діти наші партнери з АТР нині виявляють зацікавлення насамперед у створення спільних підприємств у сфері розробок топливно-энер гетических і лісових ресурсів. У цій ситуації доступ инвесто рів до наших природних ресурсів повинен забезпечуватися на пріоритетною основі тим, які ввозять капітал та тих нологию як належала для розширення потужностей видобувних від раслей, але й глибокої комплексної переробки.

Проекти міжнародного економічного співробітництва з країнами АТР залежно від масштабності та значущості для економіки можна умовно розділити на:

— найбільші міжрегіональні і міжгалузеві про екты, такі, як проект освоєння Сахалінського шельфу, устрої тельство автодорожнього мосту через Амур, біля р. Благовещенска-на-Амуре, розвиток ВЕЗ "Знахідка", "Благовещенск-на-Амуре";

— великомасштабні інвестиційні проекти, реалізація яких вимагає і залучення великих закордонних инве стиций, і навіть допомоги держави у наданні гарантій й одержанні кредитів від міжнародних организа ций:

— інвестиційні проекти регіонального значення, вимагаю щие підтримки з боку місцевої адміністрацій.

Приміром, освоєння Сахалінського шельфу є наи більшим проектом міжрегіонального значення для Далекого Сходу. Із здачею в експлуатацію нових месторожде ний передбачається довести до 2005 року обсяг видобутку нафти до 20 млн. т., газу — до 18,9 млрд. м3. Реалізація цього проекту пов'язана з тільки з розвитком нафтогазовидобутку, а й передбачає ши рокий комплекс робіт з розвитку соціальної і промислової інфраструктури, що вимагає залучення додаткових фінансових коштів, будівельних ресурсів немає і т.д. як за рубіжних, а й російських, передусім далекосхідних, фірм і нафтопереробних компаній. Вже сьогодні проглядається можливість зі трудничества з Хабаровским краєм, зокрема у забезпечення цього проекту продукцією машинобудування, що дозволить ожи вити машинобудівну базу краю, розташовану за крити ческом стані через втрату ринків збуту у країні.

Для подолання згаданих вище негативних явищ й питання на середньострокову перспективу необхідне рішення сле що дмуть основних цілей:

— вжиття заходів до стабілізації, кому надалі — до расши ренію експорту традиційних товарів;

— залучення необхідних іноземних кредитних ресур сов з метою рішення гострих соціально-економічні проблеми регіону, реалізації ефективних проектів інвестиційного співробітництва;

— диверсифікація експортної бази, розвиток експортно-орієнтованих виробництв і імпортозаміщення, зокрема з урахуванням конверсії оборонних підприємств;

— розвиток ринкових принципів здійснення хозяйствен ных взаємовідносин у зовнішньоекономічній області у цілях ослаблення монополізму вітчизняних виробників, содей ствие переходу до економіки відкритого типу, поступове і обос нованное зближення структури внутрішніх та світових цін, під держка експорту і розширення ринків збуту російської продук ции, на зміну структури зовнішньої торгівлі, і підвищення ефективності;

— підвищення ступеня облагородження сировини й поставок експорту продукції вищого рівня переробки при усло вии вдосконалення її технології.

Серед можливих пріоритетних напрямів сотрудни чества і видача торговельних обмінів із країнами АТР можна назвати космічну, авіаційну, суднобудівну промисловість, зв'язок й комунікації, освоєння ресурсів океану та екологію, нові й матеріали, співробітництво у створенні тран спортных коштів нових типів, електроенергетику, електроніку, військово-технічне співробітництво.

Інтеграція Росії у систему економічних відносин із АТР зажадає відомого часу й рішення багатьох политиче ских і ступінь економічних проблем, запровадження торгівлі, і взаємин з іншими державами і правил, при нятых у світовому співтоваристві, адаптації внутрішнього законода тельства, регулюючого зовнішньоекономічну діяльність, та санітарним вимогам багатосторонніх договорів і угод.

Укладання

У разі початку відкритої економіці повноваження регіонів у галузі істотно розширюються. Зараз зовнішньоторговельна діяльність у Росії складає принципово нових, відмінних епохи державного монополізму, принципах.

Усе є потужним стимулом у розвиток зовнішньоекономічних зв'язків. Багато республіки, краю й області у своїх повноважень активно займаються встановленням контактів із зарубіжними партнерами, напрацьовують свою нормативно-правову базу, вдосконалюють інфраструктуру, підвищують експортний потенціал.

Проте спад промислового виробництва, погіршення кон'юнктури світового фінансового ринку, відсутність послідовної державної експортної політики, непостійність валютного курсу рубля негативно впливають на структуру і надасть динаміки експорту до країні. З цих самих причин відбувається зростання частки паливно-сировинний продукції експорті при подальшому скороченні у ньому частки виробів машинобудування, отже, зростання ролі сировинних регіонів у зовнішньоекономічних зв'язках, і зменшення тих, що спеціалізуються з виробництва продукції металургії, хімії і нафтохімії. Жорсткість митної та податкової політики, заборгованість держави іноземним партнерам викликало скорочення частки устаткування та технологій в імпорті.

Ще не дороблене Російське законодавство, де було б визначено повноваження регіонів, можливість їхньої участі у зовнішньоекономічних зв'язках, розмежування власності окремих суб'єктів, визначення статусу природних ресурсів у регіонах, розподіл доходів від експортних і імпортні мита між Федерацією і його суб'єктами. Усе є сильним гальмом у розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, отже, розвитку економіки країни загалом.

Проте, не дивлячись на виникаючі труднощі, товарообіг Росії із зовнішніми країнами зростає. Що говорить про деякому поліпшенні економічної ситуації країні, а як і про розвиток й зміцненні зовнішньоекономічних зв'язків Росії.

Список використаної літератури

1. И.Бусыгина Російський Далекий Схід. // Світова економіка та впливові міжнародні отношения.-1995.-№5.

2. В.Шлямин Турботи російського північного заходу. // Міжнародна жизнь.-1996.-№3

3. Розташування продуктивних сил. - М.: «Економіка» 1994

4. З. А. Ситарян. Деякі проблеми участі суб'єктів РФ зовнішньоекономічної діяльності// Проблеми прогнозування. -1996. -№6.

5. Про. Давидов. Емкий російський ринок перспективний для Норвегии.//Международная життя. -1997 -№4

6. А. Грандберг. Економічна інтернаціоналізація Північного морського пути.//Международная життя 1997 №7

[1] Розташування продуктивних сил. -М. -1994 -«Економіка»

1Международная життя №8 1997

2 Міжнародна життя №4 1997

[4] Міжнародна життя №3 1996

[5] Світова економіка та багатосторонні міжнародні відносини №7 1995

[6] Проблеми прогнозування №6 1996


Схожі реферати

Статистика

Реферат: Зовнішньоекономічні зв'язку Російської Федерації з прикладу Північно-Західного і Далекосхідного регіонів
Рубрика: Міжнародні економічні та кредитні відносини
Дата публікації: 2013-01-23 03:47:26
Прочитано: 7 раз

1 2 3 [4]