Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Взаємодія інтеграційних блоків Західної Європи і сподівалися Латинська Америка з прикладу ЄС і Меркосур

Реферат: Взаємодія інтеграційних блоків Західної Європи і сподівалися Латинська Америка з прикладу ЄС і Меркосур

Зміст

Введение…………………………………………………………………………………………………………………3

Глава I. Міжнародна экономическаяинтеграция…………………………………5

1.1 Теоретична концепцію й об'єктивні передумови

міжнародної економічної інтеграції .5

1.2 Основні чинники міжнародної економічної

інтеграції 9

Глава II. Особливості розвитку економічної інтеграції

у європейському і латиноамериканському регіонах .12

2.1 Передумови розвитку економічної інтеграції

у Європі. Сучасне стан і проблеми

розвитку повноцінного євроринку .12

2.1.1 Передумови розвитку економічної інтеграції

у Європі 12

2.1.2 Сучасне стан і проблеми

розвитку повноцінного євроринку .17

2.2 Особливості становлення та розвитку

латиноамериканського ринку на рамках Меркосур

Глава III. ЄС і Меркосур

3.1 Проблеми взаємодії ЄС і Меркосур

3.2 Перспективи розвитку ЄС і Меркосур

Укладання

Література

Запровадження

Міжнародна економічна інтеграція — риса сучасного етапу розвитку світової економіки. Наприкінці XX в. вона почала потужними інструментами прискореного раз вітія регіональних економік і підвищення конкурентоспособ ности на світовому ринку країн — членів інтеграційних угруповань. Слово «інтеграція» походить від латинського integratio — вос полнение чи integer — цілий. Міжнародна економічна ін теграция — це процес зрощення економік сусідніх країн єдиний господарський комплекс з урахуванням стійких эконо мических перетинів поміж їх компаніями. Отримавши найбільшого поширення регіональна економічна інтеграція, віз можна, у майбутньому буде початковій стадією глобальної интег рації, тобто. злиття регіональних інтеграційних об'єднань. Так, обговорюється ідея створення зони вільної торгівлі з урахуванням ЄС і НАФТА.

Для сьогоднішніх міжнародних економічних відносин притаманні нові кількісні і качест венні характеристики. Основні форми мирохозяй ственных зв'язків, міжнародної торгівлі, рух капіталів, міграція населення і ще трудових ресурсів, транснаціональна діяльність, акції международ ных організацій, нарешті, інтеграційні процеси у світі — досягли не раніше масштабів. Изме нились їх місце і роль розвитку сучасного суспільства. По-перше, визначальне значення на шкоду торгівлі набуло міжнародне рух капіталів. Тільки за останні роки його объ їм збільшився на 30—40%. Накопичено ная сума експорту капіталу останніми десятьма роками наблизилася за величиною до величини річного миро вого вивезення товарів та послуг, склавши майже п'ять млрд. дол. Результати таких зовнішніх інвестицій для економік більшості країн більш як істотні: змінюються структури національних господарств, зростає їх економічний і технічний рівень, стимулює ся зовнішньоторговельний міна й ін.

По-друге, міжнародна зовнішня торгівля ста новится реальним й більше відчутним чинником відтвореної процесу, задоволення потреб населення Криму і будь-якої господарську діяльність. Зовнішньоторговельний обмін товарами і послугами становить час понад 1/3 стосовно суммар ному ВВП країн світу — більш 27 трлн. дол. Отже, кожний шостий товар або послуга потрапляють до споживача через світову торгівлю. Без зовнішньої торгівлі тепер неможливо задовольнити разнообраз ные повсякденні потреби як малих країн, що вочевидь, але й середніх і ших, де частка імпортних споживчих товарів у середньому достига ет 12—20% від усіх придбаних населенням. Є також інші нових рис сучасної міжнародної торгівлі: обмін послугами збільшується, та його частка становить час мало не третину світового експорту (близько 1,5 трлн дол.). У цьому переважна більшість посідає нові види — інжиніринг, консалтинг, лізинг, інформаційні та інші. Усе це визначає та наявні зрушення в географічної, страновой структурі між народної торгівлі: центр тяжкості у ній переміщається на взаємні відносини між економічно розвинені ми країнами й групами країн (60—70% світового това рооборота). Тим самим було готуються благоприятст вующие умови для міжнародної економічної інтеграції учасників із більш-менш близькими рівнями розвитку на певних регіонах світу.

Прикметою часу стає різке збільшення динамічності і масштабів міграції населення, трудо вых ресурсів, що призводить до міжнародному перемеще нию такої важливої чинника виробництва, як працю. У цілому цей процес залучені мільйони людей. Диверсифицировались регіони докладання ресурсів їм мігрантів, їх якісний, кваліфікований зі ставши. Натомість інтеграційний варіант розвитку полегшує пересування робочої сили в, знімаючи офици альные межі і скасовуючи багато формальності. У цій частини МЭИ створює відомі переваги.

Кількісні і якісні характеристики зі тимчасових МЭО показують посилення взаємозв'язок харчування та взаємозалежності економік, вище ние значення зовнішньоекономічного зростання, визначаючи переваги міжнародного інтеграційного розвитку.

Теоритические концепції, й об'єктивні передумови міжнародної економічної інтеграції

Класики економічної теорії (Сміт, Рікардо) були прибічниками вільної торгівлі (фритредерства). У тому підході до зовнішній торгівлі лежав класичний принцип вигоди країни від спеціалізації виробництва та обміну товарами з урахуванням міжнародного поділу праці. Такий підхід і основу теорії міжнародної економічної інтеграції, хоча у з нею й існують різні напрями.

Ці напрями відрізняються передусім різними оцінками інтеграційного механізму. Так, прибічники раннього неолібералізму представляли повну интегра цию як єдине ринкове простір масштабу країн, де діють стихійні ринкові сили незалежно від політики держав і національних інтересів та міжнародних законо дательных актів. Представники пізнього неолібералізму багато уваги приділяли еволюції інтеграції, базиру ющейся розвиток економічних і полі-тичних процесів за кордоном.

Прибічники корпорационализма вважали, що інтегрування міжнародної економіки спосіб ны забезпечити не ринковий механізм та державне регу лирование, а міжнародні корпорації, функціонування яких сприяє раціональному і збалансованого раз витию світогосподарських зв'язків.

Представниками структуралізму эконо мическая інтеграція розглядали як процес структурних змін у економіці країн із центрами розвитку интег рації — великими фірмами і цілими галузями промышлен ности. Результатом цих перетворень, на думку, стано вится якісно нове інтегроване простір з досконалішим господарським механізмом.

Неокейнсианцы вважали, що з использова ния різноманітних вигод широкого міжнародного экономи ческого взаємодії зі збереженням до того ж час максималь іншої кожної країни ступеня свободи необхідно согласова ние внутрішньої і до зовнішньої політики що інтегруються сторін з досягнення оптимального поєднання двох можливих ва риантов розвитку економічної інтеграції: поєднання го сударств із наступною втратою ними суверенітету і взаємним узгодженням економічної політики; б) інтеграція з максі мальным збереженням національної автономії.

Теоретики дирижизму, заперечуючи на вирішальній ролі в інтеграційних процесах ры нічного механізму, вважали, що функціонування междуна рідних інтегровані структури можливо з урахуванням разработ кі їх учасниками загальної економічної політики і согласо ванного соціального законодавства з метою створення опти мальной структури міжнародного господарства, устраняющей ис кусственные перепони і свідомо вводящей бажані елі менти координування й уніфікації.

Осмысливая розмаїття концепцій економічної сущ ности міжнародної інтеграції, слід пам'ятати, що важ ным імпульсом до практичного її здійсненню з середини XX в. було до зміцненню зв'язків лише на рівні компаній держав Західної Європи, оформлене надалі согла шениями, спрямованими на об'єднання західноєвропейських держав на противагу обострившемуся тоді протистоячи нию двох світових держав — СРСР та.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4