Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Анафілактичний шок

Реферат: Анафілактичний шок

План реферату:

1. Визначення анафілактичного шоку.

2. Этиология і патогенез.

3. Клінічна картина.

4. Діагноз і диференціальний діагноз.

5. Лікування.

6. Профілактика.

1. Визначення анафілактичного шоку

Анафілактичний шок вид алергічної реакції негайного типу, виникає при повторному запровадження у орга низм алергену. Анафілактичний шок характеризується быст ро що розвиваються переважно загальними проявами: зниженням АТ, температури тіла, згортання крові, рас стройством ЦНС, підвищенням проникності судин і спаз мом гладком'язових органів.

Термін "анафілаксія" (грецьк. ana—обратный і phylaxis—за щита) запроваджено P.Portier і C.Richet в 1902 р. для позначення незвичайної, іноді смертельної реакції у собак на повторне введення ним екстракту з щупалець актиній. Аналогічну ана филактическую реакцію на повторне запровадження кінської сироватки у морських свинок описав у 1905 р. російський патолог Г.П. Сахаров. Спочатку анафілаксія вважалася експериментальним феноменом. Потім аналогічні реакції знайшли в людей. Їх стали позначати як анафілактичний шок. Частота анафілактичного шоку люди протягом останніх 30—40 років уве личилась, що відбитком загальну тенденцію увеличе ния захворюваності алергічними хворобами.

2.Этиология і патогенез.

Анафілактичний шок може раз витися під час введення у організм лікарських і профилакти ческих препаратів, застосуванні методів специфічної диаг ностики і гипосенсибилизации як вияв інсектною ав лергии і дуже рідко — при харчової алергії.

Майже кожен лікарський чи профілактичний препа рат може сенсибилизировать організм, і викликати шокову ре акцію. Одні препарати викликають цю реакцію частіше, інші рідше, що залежить від властивостей препарату, частоти його примене ния і шляхів запровадження організм.

Більшість лікарських препаратів є гаптенами і підлітків набувають антигенні властивості після зв'язування з біл ками організму. Полноценными антигенами є гетерологичные і гомологичные білкові і полипептидные пре параты. Шоковые реакції виникають запровадження антитокси ческих сироваток, аллогенных гамма-глобулинов крові, полипептидных гормонів (АКТГ, інсулін та інших.). Досить часто шокову реакцію викликають антибіотики, осо бенно пеніцилін. За даними літератури, алергічні ре акції на пеніцилін зустрічаються із частотою від 0,5 до 16%. У цьому важкі ускладнення спостерігаються в 0,01—0,3% слу чаїв. Алергічні реакції із летальним кінцем развива ются у 0,001—0,01% хворих (1 смертельний випадок на 7,5 млн. ін'єкцій пеніциліну) (Revuz J., Touraine R., 1974). Разреша ющая доза пеніциліну, що викликає шок, то, можливо край не мала. Наприклад, описаний випадок шоку на сліди пеніциліну в шприці, які у ньому по тому, як шприц, использо ванний запровадження пеніциліну одному пацієнтові, промы чи, прокип'ятили і зробив їм ін'єкцію іншого препарату хворому, вразливому до пеніциліну. Наблюдались випадки розвитку анафілактичного шоку у біль ных з алергією до пеніциліну по тому, як до них підходь чи співробітники, зробили, які були іншому хворому инъ екцию пеніциліну. У практиці часто спостерігається анафилактоидный шок запровадження рентгеноконтрастных речовин, ми шечных релаксантів, анестетиків, вітамінів і багатьох інших препаратів.

Анафілактичний шок то, можливо однією з проявів інсектною алергії на ужаления перепончатокрылыми комахами. Нині США ужаления комахами розглядаються як серйозна причина зростання випадків анафи лактического шоку, часто манлива у себе смертельний ис хід. У нашій країні під час обстеження більш 500 хворих на алергією на ужаление перепончатокрылыми комахами діагностували різні варіанти анафілактичного шоку в 77% випадків.

Проведення специфічної діагностику і гипосенсибилизации в хворих з алергією іноді супроводжується анафилак тическим шоком. Найчастіше це пов'язані з порушеннями техніки проведення цих заходів. Іноді розвиток шоку може1 зумовлюватися особливостями реакцію алерген. Напри заходів, при інсектною алергії внутрикожное дослідження за алергенами з тканин та отрути перепончатокрылых комах в мінімальної місцевої реакції шкіри викликати загальну реакцію як шоку різного рівня тяжкості.

На частоту та палестинці час розвитку анафілактичного шоку вли яет шлях запровадження алергену у організм. Відзначено, що з па рентеральном запровадження алергену реакції типу анафилактичес кого шоку спостерігаються частіше, аніж за запровадження будь-якою іншою шляхом. Особливо небезпечно внутрівенне введення препарату. Анафилактические реакції при парентеральном шляху запровадження алергену розвиваються протягом години (іноді негайно, "ні кінчику голки"). Проте анафілактичний шок може розвиватись агресивно та при ректальном, зовнішньому і пероральному застосуванні препарату, просто такі випадки шок розвинеться пізніше, через 1—3 год від часу контакту з алергеном, у його всмоктування.

Відзначено, що частота випадків анафілактичного шоку уве личивается із віком. Це пов'язують із збільшенням сенсиби лизации принаймні впливу різних агентів. Так, напри заходів, у новонароджених і маленькі дітей немає важкої загальної реакцію ужаление, щоб розвинулася алергія на отрута жалящего комахи, необхідна сенсибілізація як попередніх укусу. Проте важкий анафілактичний шок може розвинутися і в дитини за відповідного перед шествующей сенсибілізацію. З яким віком анафілактичний шок протікає важче, оскільки компенсаторні можливості організму зменшуються, і звичайно організм набуває хро нические захворювання. Важкий анафілактичний шок в соче тании з серцево-судинних захворюванням — потенційно летальна комбінація.

У основі патогенезу анафілактичного шоку лежить реагиновый механізм. Через війну звільнення медиато рів падає судинний тонус розвивається колапс. Підвищує ся проникність судин микроциркуляторного русла, що шпп собствует виходу рідкої частини крові у кістковій тканині і згущенню кро ві. Обсяг циркулюючої крові знижується. Серце втягує ся у процес вдруге. Зазвичай хворий виходить із стану шоку самостійно чи з лікарської допомогою. При недоста точності гомеостатических механізмів процес прогресує, приєднуються порушення обміну речовин, у тканинах, пов'язаний ные з гіпоксією, розвивається фаза необоротних змін шоку.

Багато лікарських, діагностичних і профилак тических препаратів (йодсодержащие контрастні речовини, міорелаксанти, кровозамінники, гамма-глобуліни та інших.) мо гут викликати псевдоаллергические реакції. Ці препара ти або викликають пряме звільнення гістаміну і некото рых інших медіаторів з лаброцитов (опасистих клітин) і базофилов, або включають альтернативний шлях активації комп лемента із заснуванням його активних фрагментів, деякі з них також стимулюють звільнення медіаторів з хмар ных клітин. Ці механізми можуть діяти одночасно. У білкових препаратах може статися агрегація молекул,

причому агрегированные комплекси можуть викликати иммунокомплексный тип ушкодження, наводячи до активації комплементу класичним шляхом. На відміну від анафилакти ческого шоку вона називається анафилактоидным. До анафилактоидным реакцій схильні хворі системним мастоцитозом. Це захворювання характеризується скупченням опасистих клітин на шкірі (пігментна кропивниця). При дегрануляции значної частини опасистих клітин відбувається масивне вивільнення гістаміну, що викликає розвиток анафилактоидной реакції.

3.Клиническая картина.

Клінічні прояви ана филактического шоку обумовлені складним комплексом цим птомов і синдромів із боку ряду органів прокуратури та систем организ мало. Шок характеризується стрімким розвитком, бурхливим проявом, вагою течії і наслідків. Вигляд алергену впливає на клінічну і тяжкість течії анафи лактического шоку.

Клінічна картина анафілактичного шоку різноманітна. При аналізі 500 випадків анафілактичного шоку різного генезу (ужаление перепончатокрылыми комахами, воздей ствие ліків, специфічна гипосенсибилизация) немає навіть 2 випадків, клінічно ідентичних по сочета нию симптомів, часу розвитку, важкості перебігу, продромальным явищам та інших.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4