Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Дія населення надзвичайні ситуації

Реферат: Дія населення надзвичайні ситуації

Запровадження

Навчання населення захисту від віз дії зброї масового пораже ния та інших засобів нападу про тивника одну з основних завдань Громадянської оборони Росії. Воно репетування ганизуется й проводиться виходячи з вказівок старших начальників ДО та його штабів, і навіть вказівок і реше ний місцевих партійних і радянських органів з питань ДО.

Навчання по ДО є всеоб щим всіх громадян Росії. Сьогоднішні події у Косово вкотре доводять, те що ніхто нашого часу не застрахований від нападу. Тому постає запитання ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕННЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ актуальне і по сьогодні. Відповідь ственность навчання начальницького складу ДО, робітників і службовців по ДО на об'єкті, і навіть населення, мешканця відомчому житловому секторі, доручається начальника ДО об'єкта. Через штаб ДО об'єкта він організує, забезпечує руко водить проведенням навчальних мероприя тий, здійснює постійний конт роль за своєчасним і качествен ным проведенням занять і навчань.

На об'єкті відповідно до функ циональными обов'язками по граж данской обороні робітники і службовці умовно поділяються на іду щие категорії учнів: керуючи щий склад громадянської оборони; формування; робітники і службовці; населення, не зайняте у сфері произ водства і обслуговування, проживаю щее в відомчому житловому секторі.

Кожна категорія навчається по спеціально розроблюваним про грамам.

1. Принципи, форми та фізичні методи навчання

Спільними принципами при организа ции і проведення навчання населення за ДО є: комуністична партійність і науковість; навчання то му, що необхідна за умовах воєн ного часу; систематичність і з следовательность; свідомість і активність; наочність й доступу ность; міцність опанування змісту освіти, навичками і вміннями; колективізм і індивідуального підходу у навчанні;

вироблення морально-психологічній стійкості.

Якість навчання населення за ДО залежить від правильно застосованих форм і методів навчання. Форми обу чения висловлюють організаційний бік процесу. Вони преду сматривают склад парламенту й угруповання учнів; структуру заняття (уче ния); місце, час і продолжитель ность його проведення; роль і специфи ку діяльності учнів і руково дителя занять.

Форми навчання: класні заня тия, тренування, тактико-специальные вчення, командно-штабні вчення, об'єктові тренування, комплексні вчення громадянської оборони.

Метод навчання це спосіб чи прийом, з якого руково дитель заняття, спираючись на созна тельность учнів, озброює їх знаннями, умінням, навичками і фор мирует вони необхідні умствен ные й фізичні характеристики для выпол нения завдань ДО. Основний метод обу чения практичні заняття. Якщо навчання відбувалося начальницького складу ДО передбачаються лекції, практиче ские заняття і групові упражне ния. Вивчення програми завершує ся участю начальницького складу в комплексному вченні по цивільну оборону, під час якого совершенст вуются знання і набутий практичні навички ведення ДО у різних умовах обстановки, під управлінням силами ДО і проведення СНАВР.

Під час підготовки формувань застосовуються: для командно-начальст вующего складу семінари, классно-групповые і практичні заняття, і навіть що у штабних тренуваннях і командно-штабних навчаннях, а пересічного складу практичні за нятия.

Практичне заняття здійснюється з метою придбання і досконалість вания навичок у виконанні тих чи інших прийомів роботи з приладами радіаційної та хімічної розвідки, контролю радіоактивного зараження і опромінення, виконання робіт з ліквідацію наслідків застосування противником зброї масового час жения, стихійних лих, значним аваріям і катастроф, відпрацювання норма тивов по практичному навчання за щиті від зброї масового знищення.

Планування обліку. Планирова ние підготовки начальницького складу, формувань, робітників і службовців по цивільну оборону осуществля ется виходячи з наказу начальника ДО району (міста) і директивних вказівок міністерств (відомств) за підсумками підготовки за минулий і заду чам нового навчальний рік, програм підготовки, виписок із планів комп лектования курсів ДО і навчальних закладів підвищення кваліфікації.

При плануванні підготовки по ДО на об'єкті рекомендується разра батывать такі документи: при каз начальника ДО об'єкта за підсумками підготовки по ДО минулий і поза дачах нового навчальний рік; план основних заходів підготовки ру ководящего складу, формувань, робочих, службовців і навчання населе ния, не зайнятого у сфері производст ва і обслуговування, мешканця відомчому житловому секторі; распи сание занять із кожної навчальної груп співай; перелік тим штабних трениро вок і навчань по ДО; план-заявку під готування керівного і командно-на чальствующего складу на курсах ДО з нового навчального року.

Крім зазначених документів на об'єкті які можна розробляти: гра фик використання учебно-материаль іншої бази об'єкта, місячний план ра боти штабу ДО об'єкту і інші до кументы по довільній формі. З наказу, плану, програм, керівних документів по ДО созда ются навчальні групи в структурних підрозділах і складається распи сание занять кожної навчальної групи та формування. Розклад занять для керівного і команд но-начальствующего складу составля ет начальник штабу ДО об'єкта; бійців формувань командири фор мирований; учнів інших категорій керівники занять.

Дні занять визначаються начальни кому ДО об'єкта. У розкладах заня тий необхідно відбивати последова тельность відпрацювання тим навчальних за нятий, передбачених програмами навчання.

Розклад занять рекомендується вивішувати завчасно, на цей вид ном місці, поблизу робочих місць, що кожен який навчається міг його своє тимчасово прочитати і навіть довідатися час, місце і тему занять. Облік проведи мых занять організовує й веде штаб ДО об'єкта. Для цього він ведуться журнали обліку проведених занять із усіма категоріями учнів. Вони видаються кожної навчальної групі та формування; позначки проведення занять робить керівник навчальної групи.

2. Організація навчання на промисловому об'єкті

Підготовка начальницького складу.

Мета навчання підготовка руково дящего складу об'єкта до практичес кому виконання своїх функциональ ных обов'язків по цивільну оборону, і навіть постійне совер шенствование знань закріплення навичок у вирішенні завдань громадянської оборони на об'єкті. Від рівня теоре тических знань і практичних навы ков начальницького складу залежить їхнє вміння управляти силами і кошти ми громадянської оборони складних умовах обстановки.

Навчання по цивільну оборону начальницького складу складає курсах громадянської оборони, в ін ститутах, факультети і курей сах підвищення кваліфікації, і навіть на об'єктах. На об'єкті з тих начальницького складу створюється навчальна група. До складу цієї групи входять заступники начальника ДО об'єкта, працівники штабу ДО, началь ники служб ДО і головні специалис ти, начальники цехів і це рівних структурних підрозділів, команди ры формувань загального призначення, їх заступники і начальники штабів (командири формувань, що входять до склад цих підрозділів, навчають ся за програмою підготовки формиро ваний). Склад навчальної групи руко водящего складу визначає началь нік громадянської оборони об'єкта своїм наказом. Навчання начальницького складу можна проводити шляхом зборів чи періодичних занять на учебно-ма териальной базі своєї об'єкта. Заня тия з меншим навчальним групою начальницького складу проводять: начальник граж данской оборони об'єкта, його заміс тители, начальник штабу ДО об'єкта, начальники служб, головні специа листи, і навіть працівники вышестоя щих штабів ДО, громадських організацій і учреж дений.

У науково-дослідних учреж дениях, конструкторських бюро і учеб ных закладах щодо заня тий щодо окремих тем залучаються науковці, фахівці на рідного господарства і викладач ський склад.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5