Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Громадянська оборона у сучасних умовах

Реферат: Громадянська оборона у сучасних умовах

Зміст:

1. Сили громадянської оборони…………………………………………….

2. Коротка характеристика стихійних лих, аварій

і катастроф……………………………………………………………… .

3. Притулку……………………………………………………………………

4. Сили і кошти на проведення рятівних і

невідкладних робіт у осередках сучасних засобів поразки

й у районах аварій, катастроф і стихійних лих……………

Список використовуваної літератури……………………………………

1. Сили громадянської оборони.

Ступінь на дежности управління громадянської обороною стала однією з найважливіших показників її готовності до выполне нию поставлених завдань.

Управління громадянської оборо іншої - це цілеспрямована діяч ность начальників, штабів і служб з підтримки постійної готовності підлеглих їм органів прокуратури та сил, органи зации їх діянь П.Лазаренка та напрямку уси лий чинити успішний виконання завдань за захистом населення Криму і народного господарства за військовий час. Завдання уп равления: підтримку високого по литико-морального стану особового складу органів управління й снаги громадянської оборони; збір, обробка і - оцінка даних про обстановку; при нятие (уточнення) рішення; доведення завдань до підлеглих; організація та підтримку взаємодії; всесто роннее забезпечення проведених меро прийнять, підготовка формувань до майбутнім діям; організація та підтримку безупинної і підвалина чивой зв'язку під час ведення громадян ской оборони; постійний контролю над готовністю органів прокуратури та зусиль і ви полнением поставлених завдань.

За сучасних умов до управ лению пред'являються такі тре бования: висока стала готовий ность всієї системи управління, твер дость, гнучкість, безперервність, высо де якість і оперативність у роботі, скритність. Суть високої постійної готовності у тому, щоб вся сис тема управління буквально із перших хвилин після отримання сигналів тре воги змогла б забезпечити успішне ви полнение завдань у будь-якій складної про становке.

Штаб громадянської оборони объек та - основний орган управління. Йому покладаються складні завдання й насамперед - підтримку повсе денний готовності громадянської про рони об'єкта (служб, формувань) до виконання майбутніх завдань.

Від начальника штабу залежить сла женная і взаємодія шта ба, всіх служб, командирів загонів, команд і груп, особового складу фор мирований.

При організації управління вуста навливаются: порядок збору, обработ кі та інформації штабом і службами ДО об'єкта; які дані як і форми і коли доповідають ся начальнику ДО і начальника шта ба ДО об'єкта; які дані й у ка киє терміни видаються штабу ДО, служ бам, начальникам ДО цехів і коман дирам формувань; строки й порядок доповідей про обстановку і перед ставления повідомлень в вищестоящий штаб, здійснення інформації сил громадянської оборони; порядок не сения чергування на пункті управ ления, порядок роботи вузла зв'язку, ви числительного центру й порядку використання їх посадовими особами для течу щей роботи; порядок контролю та ока зания допомоги підлеглим; загальний розпорядок дня на пункті управління, зокрема приймання їжі, відпочинку, б товые питання; заходи щодо зі блюдению прихованого управління.

Задля більшої стійкого уп равления ДО на об'єкті створюється пункт управління. Він, зазвичай, устатковується в захисних спорудах. Пункт управління має бути осна щен сучасними технічними середовищ ствами зв'язку й забезпечувати благопри ятные умови для нормальної роботи начальницького складу об'єкта. У ньому мають бути підготовлені зручні місця до роботи з технічними засобами управління, місця для від дыха, приймання їжі, надання міді цинской допомоги. На пункті управле ния ДО об'єкта зазвичай розміщуються: начальник ДО, його заступники, начальник штабу зі своїми апаратом, начальники служб, працівники зв'язку й обслуговування.

Для управління ДО на об'єкті створюється система зв'язку, яка включаєте радіо та провідні засоби зв'язку, рухливі й сигналь ные кошти. Система зв'язку є основним засобом управління має забезпечити швидку і досто вірну передачу, насамперед командної інформації, і навіть до несений і повідомлень про стан громадянської оборони. Вона организу ется відповідно до рішенням на чальника (командира), зазначенням на чальника штабу і розпорядженням зв'язку вищого штабу. Непосред ственную відповідальність до її орга низацию несе начальник штабу ДО об'єкта (служби, формування).

Радиосредства - основні средст ва зв'язку, оскільки вони забезпечують надійне управління заходами ДО. З допомогою радіо за отно сительно короткий час встановити зв'язок на будь-яке расстоя ние і будь-який місцевості, забезпечити передачу інформації одночасно великому числу кореспондентів. На об'єктах застосовуються, зазвичай, радіостанції ультракороткохвильового діапазону (УКХ), а окремих слу чаях - і короткохвильового діапазону (КБ). Не втратила своє значення і дротова зв'язок. Вона не заменима в стаціонарних умовах об'єкта, у районі розташування формування та під час проведення СНАВР.

Навіть за наявності достатньої кількості сучасних засобів радіо та дротового зв'язку сучасне управ ление вимагає рухливих і сигнальних коштів, вони використовуються в всіх ланках управління й у вся дідька лисого обстановці.

Зв'язок організується зі старшим на чальником, підлеглими силами і коштами, сусідами, і навіть взаимо діючими органами і силами.

Характерною рисою сучасного етапу управління - всебічне ис користування організаційної техніки, до якої належить: кошти добыва ния інформації (промислова тілі визионная установка, яка позво ляет вести контролю над производст венної діяльністю в цехах, на яких складах, виробничих ділянках, прилади радіаційної та хімічної розвідування й т.д.); кошти обробки інформації та виробництва оператив ных і інженерно-технічних расче тов (клавішні обчислювальні мало шини, електронно-обчислювальні мало шини тощо. буд.); кошти документиро вания і розмноження документів (диктофони, магнітофони, пишучі машинки, копіювальні (друковані) апарати, креслярські прилади й вуст ройства), канцелярські принадлежно сти, різні лінійки, шаблони, трафарети, набори типових записів, умовних знаків, і навіть типові форми.

Нині на об'єктах широко застосовуються автоматизиро ванні системи управління производ ством (АСУП), одній з підсистем якого має бути громадянська оборона. Застосування автоматизиро ванних систем під управлінням громадян ской обороною вносить різкі зраді ния в методи праці та организацион ную структуру органів управління: визволить частина оперативних працівників, виконували трудомістку рабо ту, зайвими разраба тывать й відправлятиме письмові донесення і зведення. Зникне необхо димость у внутрішній інформації, усувається паралелізм і дублиро вание разом даних обстановки тощо. буд.

2. Коротка характеристика стихійних лих, аварій та катастроф.

Стихійні лиха в – це різні явища природи, викликають раптові порушення нормальної життєдіяльності населення, і навіть руйнації та знищення тих матеріальних цінностей. Вони нерідко надають негативний вплив на навколишню природу.

До стихійним бід додати зазвичай ставляться землетрусу, повені, оповзневі потоки, зсуви, снігові замети, виверження вулканів, обвали, посухи. До таких бідуванням часом можна віднести також пожежі, особливо масові лісові і торф'яні.

Небезпечними лихами є, ще, виробничі аварії. Особливу небезпеку становлять аварії на підприємствах нафтової, газової та хімічної промисловості.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6