Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Гігієна харчування

Реферат: Гігієна харчування

Шматок хліба насущного є, був і залишається однієї з найбільш важливих проблем життя, джерелом страждань, іноді задоволення, до рук лікаря – могутнім засобом лікування, до рук неведующих - причиною захворювання.

І. П. Павлов.

ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА ПИЩЕВОГО РАЦИОНА

Бо у процесі харчування організм насамперед із лучает енергію, необхідну життєвих процесів, то інтегральної кількісної мірою з оцінки споживаної їжі служить її енергетична вартість, чи калорійність. Як відомо, витрати енергії складаються з видатків на основний обмін, специфічно динамічний дію пі щевых речовин і м'язову роботу. Для дорослого трудоспо собного населення найважливіше значення має тут характер трудо виття діяльності, визначальний своєю чергою енерговитрати організму, напруга нервових процесів тощо. буд. Виходячи з цього принципу, виділяються 4 групи професій, чи груп інтенсивності праці. До першої входять люди, робота яких немає пов'язане з витратою фізичних зусиль; в після дующие дві відносять працівників механізованого праці та сфери обслуговування, діяльність яких вимагає і опреде ленного м'язового напруги, чисельнішого на третину їй групі; нарешті, в четверту об'єднують професії, свя занные з немеханизированной фізичної роботою середньої та великої тяжкості. Відповідно величині энерготрат, ха рактерной кожної із зазначених груп, встановлено норми калорійності добового харчового раціону (табл. 1). У цьому відповідні нормативи тоді у зв'язку з менш інтенсивним течією обмінних процесів і мень ши масою тіла загалом на 15% нижче, ніж чоловіків. При розрахунку ж 1 кг ідеальної маси цей показник прак тически однаковий що в осіб обоего статі та становить перша групи 40 Ккал, для другий – 43, для третьої – 45 – 46 й у четвертої – 53 Ккал.

Певне зниження метаболізму значна изме нение праці зазвичай практикується в людей й особливо похилого віку, що має обус ловливать закономірне зменшення калорійності їх раціо на. Відомі розбіжності у добовому калораже перебувають у залежність від побутових умов життя населення, причому у містах з розвиненою комунальним обслуговуванням отме чается зниження енергетичних витрат організму наявністю водогону, каналізації, центрального опалення, системи громадського транспорту, й ін. Це пояснює біль шую величину відповідних показників, які рекомендуються для сільських жителів. Нарешті, в оцінці калорійності пі тания дорослого населення враховують фізкультурні вправи і спортом, і навіть інших форм активного відпочинку, повы шающие енергетичну потребу людини приблизно 200-300 Ккал.

Таблиця 1

Найбільшою вікової специфікою відрізняються дитячі контингенти, для 7 груп яких розроблений харчової ра цион (табл. 2). Він залежить від інтенсивності енергетичних і пластичних процесів, які забезпечують зростання та розвитку організму, причому для дітей до 5 років відносна калорій ность харчування становить 80 – 100 ккал/кг. Відповідні ж цифри для дорослих досягають лише 53 Ккал.

Таблиця 2

Слід сказати, що з встановленні рекомендацій за калорійністю і якісного складу харчового раціону в основі було прийнято середня ідеальна маса тіла, рівна чоловікам 70 кг, вже 6.0 кг. Отже, ці вус редненные показники не враховують (не можуть враховувати) детальних особливостей праці різних професійних груп працюючих. Для зазначених цілей було проведено спе циальные дослідження, результатом яких стало точніше визначення витрат енергії і під час тих чи інших видів роботи (табл. 3). Наприклад, можна привести такі дані: слухаючи і записуючи лекцію, студент в про щей складності витрачає до 120 ккал/ч, а під час проведення практичних занять в стоячому становищі – близько 180 ккал/ч, лектор навіть за читанні лекції на великий аудиторії витрачає 140 – 270 ккал/ч. Однак ці детализиро ванні показники величини енергетичного обміну не можна розглядати, як постійні й незмінні, бо витрата енергії великою мірою залежить від кваліфікації працюючого, умов праці, індивідуальних особливостей організму, що не яких інших чинників. Зокрема, встановлено, що энер готраты у для кваліфікованого робітника завжди менше, ніж в нетренованого, бо перший виконує аналогічні виробничі операції з, меншим напругою, про витрачаючи лише необхідні руху.

Таблиця 3

Як вказувалося, енергетична цінність їжі дол жна бути збалансована з відповідними витратами репетування ганизма. Недостатня її калорійність (недоїдання) приво дит до втрати маси тіла в дорослої людини, до розладу функціонального гніву й до низки патоло гических проявів. У йому це обумовлює наруше ние всіх процесів зростання і розвитку.

Так зване надлишкове харчування (переїдання) викликає зайве збільшення жировій тканини. Зразкові підрахунки свідчать, що з регулярному перевищенні енергетичних потреб на 200 ккал/день кількість резервного жиру може приблизно зростати на 10 – 20 г/сут, т. е. на 3,6 – 7,2 кг/рік. За величиною надлишкової маси тіла прийнято розрізняти чотири ступені ожиріння: перша ступінь - хати струм вбирається у 30% нормальної, друга - 50%, третя -100% і четверта - 200% і більше. У цьому спостерігаються значні порушення, насамперед із боку сірий дечно-сосудистой системи, печінці та нирок, виражену в підвищеної захворюваності атеросклерозом, гипертониче ской хворобою, на нефрит, діабетом, а, по даним деякими авторами, і на злоякісні новоутворення. У результа ті серед котрі страждають ожирінням смертність від серцевої не достатності майже вдвічі вищий, ніж між людьми з нір мальной масою. За статистикою ж НДР, середня продовж тельность життя людей надлишкової масою на 5 років молодшою середньої. Разом про те наслідком надлишкового пі тания може бути ослаблення пам'яті, зниження работоспо собности, сонливість і зменшення загальної опірності організму.

Нарешті, низку дослідників свідчить про повы шенную активність і агресивності жировій тканини, за ключающуюся у високій її здібності утворювати нові кількості жиру і кумулировать токсичні речовини. По следнее, звісно, уповільнює виведення отрут з організму, що посилює розвиток процесу отруєння.

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕННЯ БЕЛКОВ, ЖИРОВ І УГЛЕВОДОВ У ПИТАНИИ НАСЕЛЕННЯ

Пищевыми речовинами називають такі хімічні соеди нения чи окремі елементи, необхідних организ му для нормального ходу його життєво важливих процесів. Спільним властивістю білків, жирів і вуглеводів був частиною їхнього шпп собность задовольняти енергетичні потреби. Водночас відрізняються порівняно високий рівень енергії, выделяющейся при вплив ними травних ферментів.

БЕЛКИ

Важливість рішення питання про показниках біл кового харчування явна, оскільки достатність білка в пі щевом раціоні і високе їхню якість дозволяють створити оптимальні умови внутрішнього середовища, необхідних ро ста, розвитку, нормальної життєдіяльності людини її працездатності. Разом про те організм, володіючи незначи тельными резервами білка, неспроможна довго обеспе чивать процеси синтезу і ресинтезу з допомогою наявних запа сов. Через війну при зниженому його вступі разом із їжею швидко скорочується відновлення клітин та тканин, за медляется й цілком зупиняється зростання, різко умень шается освіту ферментів і гормонів. У цьому необхо димо відзначити, що інтенсивність білкового обміну дуже й білки нашого тіла, за середньої тривалість життя, оновлюються близько 200 раз.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10