Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Алгебра Дж. Буля і його використання у теорії та практиці інформатики

Реферат: Алгебра Дж. Буля і його використання у теорії та практиці інформатики

Інформація, з якою мають справу різноманітних автома тизированные інформаційні системи, зазвичай називається дано ными., не бажаючи такі — автоматизованими системами обробки даних (АСОД). Розрізняють вихідні (вхідні), про межуточные і вихідних даних.

Дані розбиваються деякі складові, называ емые елементарними даними чи елементами даних. Употреб ляются елементи даних різних типів. Тип даних (элемен тарних) залежить від значень, що ці дані можуть приймати відвідувачів.

У сучасному безпаперову інформатику серед різних типів елементарних даних найбільш уживаними явля ются цілі і речові числа, слова (у певному подалфавите байтового алфавіту) так звані булевы величини. Перші дві типу величин потребують поясненні лише у з конкретними особливостями їх представлення в современ ных ЕОМ.

Насамперед розрізняють двоичное і двоично-десятичное перед ставления чисел. У двоичном поданні використовується двоич ная система числення з фіксованою числом двійкових раз рядів (найчастіше 32 чи, для малих ЕОМ, 16 розрядів, включаючи розряд до подання знака числа). Якщо нулем позначати плюс, а одиницею — мінус, то 00001010 означає ціла кількість +(23+2l)= + l0, а 10001100— число— (23 + 22) = —12 (для простоти взято 8-разрядное уявлення). Зауважимо, що знак вересня машинному поданні часто виявляється зручним ставити над початку, тож під кінець числа.

Що стосується речовинних чисел (а фактично, з урахуванням огра ниченной розрядності, дробових двійкових чисел) вживаються дві форми уявлення: з фіксованою і з плаваючою за п'ятої. У першому випадку просто заздалегідь умовляються про місце перебування зайнятою, не вказуючи її фактично на коді числа. Наприклад, якщо умовитися, що кома стоїть між 3-му і 4-му розрядами справа, то код 00001010 означатиме число 00001,010= (1 + 0 • 2-1 + 1 • 2-2 + 0 • 2-3) = 1,25. У другому слу чаї код числа розбивається на два коду відповідно до перед ставлением вересня вигляді x = а • 2b. У цьому число а (зі зна кому) називається мантиссой, а число b (зі знаком) — характеристи дідька лисого числа x. Про становище коду характеристики і мантиси (разом із їхніми знаками) загалом коді числа також устанавлива ются заздалегідь.

Для економії числа розрядів в характеристиці b її часто подають як b = 2kb1, де k — фіксована константа (зазвичай k =2). Вводячи ще одне константу m і вважаючи b = 2kb2 — m, можна запобігти також використання їх у коді харак теристики знака (при малих b2 > 0 число b негативно, а на великих — позитивно).

У двоично-десятичном поданні звичайні десяткові цифри (і навіть кома і це ознака) кодуються двоичными циф раме. У цьому для економії місця часто використовується так на зываемый упакований код, коли з допомогою одного байта до дируется жодна, а дві десяткові цифри. Таке поставши ление дозволяє у принципі кодувати числа будь-який значности. Насправді зазвичай все-таки обмежують цю значность, хоч і настільки великими межами, що можна вважати їх неограни ченными.

Тип даних «довільне слово у вхідному алфавіті» вже не потребує спеціальних поясненнях. Єдине умова — необхідність розрізняти кордону окремих слів. Це достига ется використанням спеціальних обмежувачів і покажчиків довжини слів.

Тип булева змінна присвоюється елементарним даним, здатним вживати лише два значення: «істина» (і) і «брехня» (л). Для уявлення булевых величин зазвичай исполь зуется двоїчний алфавіт з вимогою і = 1, p = 0.

Як відомо, моделі у математиці прийнято називати будь-яке безліч об'єктів, у яких визначено ті чи інші переді кати. Під предикатом тут і далі розуміється функція у = f(xi, ., xn), аргументи (xi, ., xn) якій належать даному безлічі М, а значення (у) може бути або істиною, або брехнею. Інакше кажучи, предикат є змінне (залежить від параметрів (Xi, ., Хn} выска зывание. Воно описує деяке властивість, яких може мати або мати набір елементів (Xi, ., Xn) множе ства М.

Кількість п елементів цього набору може бути будь-якою. При л = 2 виникає особливо поширений тип предиката, що має найменування бінарного стосунки або просто отноше ния. Найбільш уживаними видами відносин стосунки рівності (=) і нерівності (


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3