Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Бізнес-план розробки

Реферат: Бізнес-план розробки

Организационно-экономическая частина

Запровадження

Темою організаційно-економічної частини дипломного проекту є техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) на тему: “Бізнес-план розробки”.

У дипломному проекті виробляється розробка програм обробки запитів до бази даних автоматизованого робочого місця реєстрацію ЗМІ й документування (АРМ РД).

У ТЕО необхідно розглянути такі питання:

· Планування розробки з побудовою мережного графіка;

· Розрахунок вартості розробки;

· Економічну ефективність розробки;

· Склад та призначення основних розділів господарського договору.

У першій частині ТЕО необхідно розрахувати термін розробки та побудувати мережевий графік робіт зі створення програмного забезпечення АРМ РД. У разі під розробкою маються на увазі як програми обробки запитів до бази даних, а програмне забезпечення АРМ РД загалом.

В другій частині ТЕО необхідно розрахувати вартість розробки програмного забезпечення АРМ РД з отримання першого варіанта буде технічного завдання й закінчуючи оформленням документації і здаванням розробки. У цьому враховується, що розробка виготовляють кошти, що виділяються з Держбюджету (фінансування з цільовим програмам).

У третій частині ТЕО необхідно обгрунтувати економічну ефективність розробки.

У заключної частини ТЕО необхідно сформулювати основні пункти господарського договору, заключаемого між двома сторонами – замовником і виконавцем, і навіть сформулювати призначення пунктів господарського договори та порядок узгодження і затвердження.

1. Планування розробки з допомогою мережного графіка

Велика складність і комплексність проведення науково-дослідницьких і опытно-конст рук торских робіт, одночасне участь багатьох виконавців, необхідність парал лельного виконання, залежність початку багатьох робіт від результатів інших, значно ускладнює планування розробки. Найбільш зручними цих умовах є системи мережного планування та управління, засновані на застосуванні мережевих моделей планованих процесів, допуску ющих исполь зование сучасної обчислювальної техніки, дозволяють швидко визначити наслідки різних вари антів управляючих впливів і визначити найкращі їх. Вони дають возмож ность керівникам своєчасно отримувати достовірну інформацію про стан справ, про проблеми затримках та обмежених можливостях прискорення ходу робіт, концентрують свою увагу керівників на “критичних” роботах, визначальних тривалість проведення розробки загалом, змушують удосконалювати технологію і виникає організацію робіт, непо средственно які впливають терміни проведення розробки, допомагають складати раціо нальные плани робіт, забезпечують узгодженість дій виконай телей.

Планування науково-дослідницьких робіт із застосуванням мережного методу ведеться у порядку:

1) складається перелік подій та виконання робіт;

2) встановлюється топологія мережі;

3) будується мережевий графік на тему;

4) визначається тривалість робіт (tож);

5) розраховуються параметри мережного графіка;

6) визначається тривалість критичного шляху;

7) проводиться аналіз стану та оптимізація мережного графіка, якщо це потрібно.

У переліку подій та виконання робіт вказують кодові номери подій та його найменування, в послідовності від вихідного події до завершального, при розташуванні кодових номерів і найменувань робіт перераховуються всі роботи, мають загальне початкова подія.

Вихідні дані до розрахунку отримують методом експертні оцінки. Для робіт, час виконання яких невідомо, виконавець й інші специа листи, привлека емые як експерти, дають на відповідність до прийнятої систе мій три чи дві імовірнісні оцінки тривалості:

· tmin - мінімальну;

· tmax - максимальну;

· tнв - найбільш ймовірну або тільки два.

Ці величини є вихідними для розрахунку очікуваного часу tож по формулам (1) і (2).

(1)

(2)

Після побудови графіка й багато вибору необхідних вихідних даних розраховують параметри мережі: терміни скоєння подій, резерви часу, тривалість крі ти ческого шляху. Расчёт параметрів мережі найзручніше виконувати табличным мето будинок, якщо число подій вбирається у 100 - 150. Цій умові відповідає проведи травня розробка.

Для описи мережі в “термінах подій” використовуються такі поняття.

Ранній термін наступу події (Tpi) - мінімальний термін, необхідний виконання усіх необхідних робіт, попередніх цієї події, дорівнює тривалості найбільшого із шляхів, провідних від вихідного події 1 до цього (формула (3)).

(3)

Критичний шлях мережі (Ткр) - максимальний шлях від вихідного події 1 до завершального події З.

Пізній термін наступу події (Tni) - максимально припустимий термін насту пления даної події, у якому зберігається можливість дотримання ранніх термінів наступу наступних подій, дорівнює різниці між тривалістю критичного шляху й найбільшого із шляхів, провідних від завершального події даному (формула (4)).

(4)

Усі події у мережі, крім подій, що належать критичного шляху, мають резерв часу (Ri), приведений у натуральному вираженні (5).

(5)

Резерв часу події показує, який граничний термін можна затримати наступ цієї події, не збільшуючи загального терміну закінчення робіт (тобто. продол жительности критичного шляху).

При описі мережі “в термінах робіт” визначають ранні й пізнє терміни початку будівництва і закінчення робіт (формули (6) - (9)).

ранній термін початку:

(6)

пізніший строк початку:

(7)

ранній термін закінчення:

(8)

пізніший строк закінчення:

(9)

Роботи мережевий моделі може мати два виду резервів часу: повний (Rпi,j) і вільний (Rci,j). Повний резерв показує, наскільки може бути збільшена продол жи тельность даної роботи, чи зрушено її початок те щоб тривалість максі мального з що пропливали неї шляхів не перевищила критичного шляху. Повний резерв, якщо він використаний остаточно і під час даної роботи, частково то, можливо перераспределён та між іншими роботами, лежать цьому шляху. Повний резерв вираховується за формулою (10).

(10)

Вільний резерв показує максимальне час, яким можна збільшити тривалість даної роботи, чи змінити її початок, не змінюючи ранніх термінів початку наступних робіт.

Він незалежний резервом часу даної роботи, т.к. використання не змінює величини вільних резервів інших робіт мережі.

Вільний резерв вираховується за формулою (11).

(11)

Відповідно до вищевикладеної методикою наведемо планування розробки.

Перелік подій та виконання робіт в кожному етапу наводиться в таблиці 1. Процес розробки підрозділяється п'ять етапів:

1. Підготовчий етап.

2. Вибір методів і коштів рішення.

3. Розробка алгоритмів програм.

4. Отладка програм, тож аналіз результатів.

5. Оформлення документації і підготовка капітулювати разарботки.

У таблиці 1 наведено перелік подій та виконання робіт, які мають місце розробки АРМ РД.

Перелік подій і найменування робіт

Табл. 1


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6