Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Отличительные особливості агромаркетинга та його роль розвитку сільськогосподарського виробництва

Реферат: Отличительные особливості агромаркетинга та його роль розвитку сільськогосподарського виробництва

Зміст.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ . 3

Отличительные особливості агромаркетинга 4

1. Особливості і функції агромаркетинга . 4

2. Основні поняття системи управління агромаркетингом . 9

3. Система агромаркетинговой інформації . 14

4. Система планування агромаркетинга 19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 25

Список використаної літератури . 26

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

Сільськогосподарський маркетинг – проявляється у найрізноманітніших формах господарювання (селянське, колективне і т.ін.) діяльність яких спрямована як на організацію кінцевої с/г, і навіть у кінцевої продукції, тобто. у разі сельхоз. працівник (фермер, селянин) є менеджером, оптовиком, заготовителем, перевізником, постачальником свою продукцію.

Як людина який виконує дані товари нам доводилося продавати свій товар на місцевому ринку з смішну ціну, нашого часу в багатьох фермерів тобто. для приватного сектору відсутні сельхоз. устаткування, техніка транспортуванню, отже немає виходу зовнішніх ринках. Досягнення високої рентабельності просування товару над ринком слід здійснювати дії з маркетинговими підходами. Досягти результатів, низького кількості безробіття, задля досягнення поставленої мети слід приєднавши кілька приватних секторів цим створити колективне господарство.

Тепер зазвичай лише у сільській місцевої місцевості існує одна колективне підприємство, але потрібно трясця їх було чимало що створить здорову конкуренцію, та якщо з цього випливають інші якості.

Задля підтримки зростання продуктивності здійснюється президентська програма щодо підтримки сельхоз. виробника. Здійснюючи поставку сельхоз. техніки на лізинг (ДГУП “Туймаада – Лізинг”) фінансуючи колективні підприємства замовляючи продукцію випущену даним підприємством.

Отличительные особливості агромаркетинга.

1. Особливості і функції агромаркетинга

Агромаркетинг відрізняється від промислового, коммерче ского, банківського та інших видів маркетингу. Це опреде ляется особливостями сільського господарства: залежністю результатів від природних умов, роллю і значенням това ра, розмаїттям форм власності, розбіжністю робочого періоду й періоду виробництва, сезонністю про изводства й отримання продуктів, різноманіттям организа ционных форм господарювання та його діалектикою, зовні економічними зв'язками, участю державних органів розвитку АПК та її галузей. Природні і экономиче ские процеси в агробизнесной діяльності інтегруються й творять особливі умови для та молодіжні організації маркетингу.

Перша особливість — служба агромаркетинга оперує товаром першої життєву необхідність, отже, не обходжено своєчасно, у властивому об'ємі та асортименті, з урахуванням віку, статі, національних традицій, стану здо ровья споживачів задовольняти їхні потреби та інтереси. Товар, зазвичай, швидкопсувний, тому потрібно оператив ность поставки, доцільна упаковка, сервісне і эстети ческое обслуговування.

Друга особливість — розбіжність робочого періоду й пе риода виробництва. Наприклад, продукцію рослинництва отримують один-два разу ніяк, а робочий період триває цілий рік. У зв'язку з цим фахівці з маркетингу повинні вміти спрогнозувати діалектику попиту споживачів, добре знати тенденцію задоволення, ринкової кон'юнктури тощо., бо від цього ефективність агромаркетинга. З іншого боку, така особливість сільськогосподарського произ водства, як сезонність, впливає форми та фізичні методи агромарке тинга і зробила їх відмінними від форм і методів промышлен ного маркетингу.

Третя особливість — виробництво сільськогосподарських продуктів взаємозалежне й основним засобом і предметом виробництва — землею, її якістю й інтенсив ностью використання. Існує й тісний зв'язок исполь зования землі з недостатнім розвитком галузей тваринництва. Усе це визначає обсяг, асортимент і якість продукції надає агромаркетингу певну специфіку у його орга низации і проведення.

Четверта особливість — розмаїття форм собствен ности у системі АПК землі, засоби виробництва, реалізований товар. Це визначає багатоаспектну кін куренцию, яка управляється лише попитом потре бителей та її задоволенням. Звідси розмаїтість стра тегий і тактик, прагнення до удосконалення форм і методів агромаркетинга, пристосуванню їх до нуж дам та інтересам споживачів. Становище ускладнює і тих, що у Росію надходить багато продуктів пита ния з-за кордону, тому вітчизняне маркетингове забезпечення має успішно конкурувати із зарубіжними фірмами.

П'ята особливість — вища сприйнятливість, адаптивність, самоорганізація і самоврядування системи аг ромаркетинга проти інші види маркетингу, що особливостями попиту споживача, гострої конку ренцией над ринком сільськогосподарської продукції через ідентичності товарів, необхідністю швидкого приспособле ния системи маркетингу державних та інших директивним рішенням внаслідок різноманіття конкурентних репетування ганизационно-правовых форм.

Шоста особливість — нижчий рівень науку й спокуса ства маркетингової діяльність у АПК проти дру гими областями, оскільки до нашого часу не сформи ровалась наука про агромаркетинге і, отже, отсутству ют науково обгрунтовані рекомендації задля його здійснення. Однак у останнім часом становище почав змінюватися в промінь шую бік. Наприклад, три-чотири роки тому сельскохозяй ственные навчальними закладами узялися до підготовки специа аркушів по агромаркетингу.

Задля ефективної діяльності над ринком сельскохозяй ственной продукції треба зазначити функції агромарке тинга, аби приймати науково обгрунтовані і оптималь ные рішення. Усі функції маркетингу в АПК слід клас сифицировать за двома критеріями: змісту і об'єкту впливу. Перші може бути загальними, а другі конкретними.

Загальні функції маркетингу — це управління, організація, планування, прогнозування і целеполагание, аналіз, оцінка, облік контроль, а конкретні — дослідження ринку, вивчення споживача та її попиту, аналіз оточуючої серед, здійснення товарної політики, инфратоварное обеспече ние, підтримку життєвого циклу товару, ціноутворення і цінову політику, товародвижение і збут продукції, фор мирование від попиту й стимулювання збуту, комерційну діяльність, зовнішньоекономічна маркетингова діяльність, учетно-финансовая діяльність, управління маркетингом.

У процесі маркетингової діяльності загальні та конкретні функції взаємопов'язані. При здійсненні будь-який конкретної функції виконуються загальні. Нині ж докладніше розглянемо загальні функції агромаркетинга.

Управління є .види діяльності з підтримці дії системи маркетингу в заданому напрямі чи з перекладу до нового. Воно має оперативний характер, тому включає оперативну координацію і регулювання,

Організація покликана створити цілісність, єдність, упорядкованість роботи служби маркетингу. Усі окремі системи маркетингу, об'єднуючись, створюють оптимально організоване ціле. Так, повинна зберігатися цілісність економічної, організаційної, технічною відсталістю та інших підсистем і навіть забезпечуватися спеціалізація, кооперація, ритмічність, синхронність і безперервність маркетингового дії.

Планування визначає цільову програму; її пропорції і забезпеченість необхідними коштами З її допомогою здійснюється планомірність виробництва управління і маркетингу. Складовою частиною даної функції є прогнозування, програмування, проектування. Особливо широко використовується моделювання: складаються різні моделі проведення маркетингових процедур. У процесі планування мають забезпечувати науковість, системність, єдність планиро вания.

Прогнозування і целеполагание забезпечують прогноз з урахуванням використання, економіко-математичних ме тодов, глибокого дослідження реальної буденної дійсності і його діалектики (дослідження ринків, потреб по купателей, інтересів споживачів). Прогноз в маркетинго виття і бізнесової діяльності має значення, оскільки чимало поведінкові аспекти споживачів важко, а де й неможливо спланувати. Але якщо та де прогнозування виконано, то далі розробляється цільова програма, чи дерево цілей маркетингової дея тельности.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6