Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Банківська система Республіки Білорусь у

Реферат: Банківська система Республіки Білорусь у

Реферат

Банківська система, фінанси - це стрижень эконо мики, це кровоносна сис тема країни. Проблем тут дуже багато: високих темпів инфля ции, деваль вация, де фицит ино дивній валюти, множест венность курсів, негативні відсоткові ставки по креди то й депозитах, зростання про блемных кредитів, знизу ние інвестицій у ре альный сектор еко номики. Усе це непрості экономи чого ские у просы, але них необ ходимо знайти практи ческие відповіді. Завдання вище ния эффек тивности роботи банків ской системи у сприйнятті сучасних вус ловиях приоб ретают осо бої зна чение і актуальність.

Мета цієї роботи: глибоко й усебічно проаналізувати по ложение справ у де нежно-кредитной сфері, уточнити завдання і шляхи розв'язання. Для достиже ния поставленої мети вирішити ряд взаємозалежних завдань. Розкрити поняття і сутність банків ской системи. Проаналізувати процеси зарож дения та становлення банківської системи. Дати розгорнуту оцінку радянської банківську систему. Проаналізувати пе реход 1991 року до дворівневої сис теми, і її розвиток з 1991 по 2001 рік. Намітити шляху підвищення стабільності бан ковской системи. Виробити сценарії її подальшого розвитку банківської системи.

Предмет цього дослідження - це суттєві властивості й стосунку объ екта ис прямування, пізнання котрих необхідно на вирішення теоретичної чи практичної проблеми. На відміну від об'єкта дослідження, зміст якого залежить від суб'єкта, предмет дослідження є наслідком взаємодії суб'єкта і об'єкта пізнання. Об'єктом дослідження є банківсько системо. Основні результати дослідження свідчать, що банківсько системо Республіки Білорусь у перебуває у процесі становле ния. Практична значимість й апробація результатів ис прямування характеризується тим, що у роботі наме чены шляху повы шения стабільності банківської системи та вироблені сценарії дальньої шего раз вітія. Областью можливого застосування результатів дослідження є дея тельность Національного банку України, кому мерческих банків Республіки Білорусь у, зару бежных банків, органів управління.

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження . 4

1.Общая характеристика банківської системи . 7

1.1. Поняття і сутність банківської системи 7

1.2. Функції і завдання Національного банку його стосунках із комерційними банками 18

2. Аналіз процесів становлення та розвитку банківської системи Республіка Білорусь 28

2.1. Зародження банківської системи 28

2.2. Радянська банківсько системо . 37

2.3. Перехід 1991 року до дворівневої банківську систему і його розвиток з 1991 року у зараз у Республіці Білорусь . 45

3. Шляхи вдосконалювання і її подальшого розвитку банківської системи 52

3.1. Шляхи підвищення стабільності банківської системи 52

3.2. Нові технології банківській справі . 66

3.3. Сценарії подальшого розвитку та проблеми глобалізації банківської системи 74

Укладання . 81

Список літератури . 85

Запровадження

Банківська система, фінанси - це стрижень эконо мики, це кровоносна система країни. Проблем тут дуже багато: високих темпів инфля ции, деваль вация, дефіцит ино дивній валюти, множест венность курсів, негативні відсоткові ставки по креди то й депозитах, зростання про блемных кредитів, знизу ние інвестицій у реальний сектор еко номики. Це зовсім неповний пере чень окреслених негативних тенден ций, які, по крайнього заходу, діють уг нетающе на форумі нашу економіку. Усе це непрості экономи ческие у просы, але на них треба знайти практи ческие відповіді. Завдання підвищення эффек тивности ра боти банківської системи у сприйнятті сучасних вус ловиях набувають осо бої зна чого ние.

Забезпечуючи концентрацію і перелив фінансових ресурсів, банківсько системо живить і стимулює разви тие економіки держави. Від його досягнення в що свідчить зави сит результатив ность проведеної економічної полити кі, а до нечном результаті - экономиче ское становище госу дарства загалом.

Щоб об'єктивно оцінити ефективність банків ской системи, потрібно, очевидно, ис ходитимуть з наступних критеріїв і цільових установок. Необхо димо визначити, содей ствует виникла банківсько системо завданням економічного зростання, досягнення фінансової та макро економічної стаби лизации, збільшення інвестицій і заощаджень населення, в зі стоянні вона забезпечити ук репление національної платіжної системи, досягнення миро вых стандартів у сфері банківських операцій, еф фективное розвиток финан совых ринків.

Важливість проблем, що з підвищенням еф фективности роботи банківської сис теми, пов'язана передусім із структурними особливостями економіки нашого госу дарства. Оскільки основу економічного потенциа ла Білорусі становить промышлен ный комплекс, великі й дуже великі, навіть із світовим мірками, підприємства міста і объе динения, перспективи їх розвитку свя заны з модер низацией і технічним перевооруже нием, яка потребує сущест венних інвестицій, прокредитувати які обя зана все наше банківська сис тема.

У значні інвестиції потребують сільському господарстві, будівництво та й транспорт. Тому мобили зация, напрям грошових ресурсів насамперед у ре альный сектор, добір і стимулювання пріоритетних проектів і про грам, - що визначено, - найважливіше завдання банків.

У банківський оборот повинні бути залучені все накопичення - і насе ления, і субъ ектов господарювання. Достаточны для цього потужності нашої банківської сис теми? Дан ные свідчать, що немає.

Зокрема, ставлення власного капіталу Білорусі до вало вому внут рен нього продукту зі ставляет трохи більше 3%, тоді як і Ріс ці - понад п'ять%, у Польщі - бо лее 5%, у Чехії - за 8%.

Підвищення фінансового потенціалу банківської системи, нарощування бан ков ских ресурсів - завдання перекл востепенной важливості. Розвиток банківської системи має провадити до ра зумной спеціалізації банків, які мають значи тельны ми финан совыми ре сурсами, достатніми для финанси рования госу дарчих і, инвести цион ных програм, тож проектів. Саме з цих позицій ми бу дем оце нивать роботу наших банків та банківської системи загалом.

Банківський сектор залишатиметься найважливішим ланкою, крізь який НБ РБ ока зывает вплив на реальний сектор економіки. З урахуванням ключі вых принци заговорили українською у еф фективного банківського нагляду, певних Базельским комітетом по банківському нагляду, Національний банк, найімовірніше, продовжить роботу з впровадження у прак тику наглядової діяльності загальне твердження визнаних у світовій банківської практиці підходів регулювання банків ских ризиків, зокрема на консолиди рованной основі, по далеч нейшему зі вершенствованию і наближення до междуна рідним стандартам обліку, бух галтерской та фінансову звітність банків, і навіть для розробки вимог щодо фор мированию резервів додатково під будь-які по тенциальные втрати банків.

Це вимагає від всієї банківської системи орієнтувати діяльність у у про сах пруденциальных норм на стандарти міжнародного бухгалтер ского обліку, і финан совою звітності.

Передбачається, що у найближчу перспективу банківсько системо, Респуб лики Білорусь збереже дворівневу структуру і складатиметься з НБ РБ і кому мерческих банків різних видів, зареєстрованих у вуста новленном порядку, різняться за видами власності, за способом фор мирования статутного капи таля, територією діяльності, по галузевої орієнтації й за видами совершае мых операцій.

Ринок банківських послуг CSFB Республіка Білорусь збереже невеличке до личе ство системоутворюючих банків та однорідність надання послуг. На 6 круп нейших банків республіки до час доводиться 87-92% всіх дохідних активів і платних пасивів банківської системи:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25