Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Банківська система міста Владивостока

Реферат: Банківська система міста Владивостока

1. Запровадження

Попри великі перспективи розвитку банківської справи у Приморському краї і зокрема у Владивостоці та порівняно великий проміжок часу що минув від часу появи першого комерційного кредитно-фінансового установи у регіоні, теоретично це запитання розглянутий дуже слабко. Тому тема вивчення розвитку банківської системи у Приморському краї представляє великий інтерес через свою новизни і як згадувалося економічної перспективності. Географічне становище Приморського краю обумовлює його привабливість у розвиток підприємництва. Близькість морських торгових колій та отже розвитку портової інфраструктури, давно налагоджено торговельні стосунки, посередницька транспортна функція між країнами Азиатско – Тихоокеанського регіону та центральними районами Російської Федерації: усе це приваблює у Приморський край більше коштів. З розвитком підприємництва Росії стала развиватся і системи комерційних банків. Хвиля передпринимательства торкнулася і Приморський край. Владивосток будучи адміністративним і власне економічним центром Приморського краю виявився форпостом підстави комерційних банків регіоні. Першим комерційним кредитно – фінансовим установою заснованим у місті був «Востокинвестбанк» Цей колишній владивостокський банк представляє великий інтерес, перше комерційне кредитно-фінансове установа Далекого Сходу пережило стрімкий і блискучий злет - і ще різкіше падіння до повного краху.

Акціонерний комерційний банк «Востокинвестбанк» створений 1989 р. з ініціативи групи керівників великих державних підприємств і підприємницьких організацій, як-от обьединение «Примкрайстрой», Красноярскуголь та інших.

Спочатку «Востокинвестбанк» був зарегестрирован як територіальний (пайовий) комерційний банк зі статутним капіталом 5 млн крб. Потім за мері становлення та розвитку статутний капітал постійно збільшувався і до 1995 р. досяг позначки більш як 12 млрд крб.

1991 рік став для кредитно-фінансового установи історичним у лютому територіально комерційний банк котра першою Росії був у акціонерний комерційний банк «Востокинвестбанк». Отже АКБ «Востокинвестбанк» був першим Далекому Сході кредитно-фінансовим установою. У червні 1992 року «Востокинвестбанк» отримав генеральну ліцензію № 86 на право скоєння банківських операцій та угод як і РРФСР а її межами. Серед 30 найбільших банків країни АКБ «Востокинвестбанк» став засновником Московської Міжбанківської валютної біржі і незабаром отримав право проводити валютні аукціони Далекому сході. Після цього за сприяння «Востокинвестбанка» світ з'явилася Азиатско-Тихоокеанская валютна біржа, Владивостокская фондової біржі, недержавний пенсійний фонд «Золота осінь» й інших страхових, виробничих, інформаційних компаній, і торгових домів. Протягом часу існування «Востокинвестбанк» відкрив 22 філії які розміщувалися практично на території Росії. До того ж банк зав'язав прямі кореспондентські зв'язки й з більш як 30 найбільшими банками Європи, Азії, і США.

Починаючи з 1994 р. «Востокинвестбанк» став відчувати серйозні фінансових труднощів. У першому кварталі 1995 р. банк виявився неплатежеспособен. На чергових зборах акціонерів 26 травня 1995 року з посади президента АКБ «Востокинвестбанк» було усунуто його творець У. Є. Крупин змінюють якому прийшов А. М. Колдин доти обіймав посаду віце-президента.

Трохи больще роки 28 травня 1996 р. в банку була відкликана ліцензія, 20 червня 1996 р. на надзвичайне зборах акціонерів було вирішено про добровільної ліквідації банку. «Востокинвестбанк» офіційно обьявил себе банкротом[1]

Місцеві експерти вважають, що причиною невдач Востокинвестбанка став поганий менеджмент. Керівництво бан ка на пільгових умов финан сировало підприємства ПЕК й роздавало кредити без соот ветствующих гарантій (значи тельная частина їх була віз вращена).[2]

Пізніше обьявлен банкрутом «Владбанк» і із сьомої лютого Центральний банк Росії відкликав ліцензії скоєння банківських операцій у владивостокського «Российско-Тихоокеанского банка»[3]

У разі нинішнього фінансової кризи дуже важко простежити зміни у фінансовому життя банків. Сьогодні у Владивостоці діє 10 банків.

2. Загальні принципи функціонування регіональної банківської системи

За сучасних умов побудова ефективної моделі региональ ных банківських систем як складових частин загальнонаціональної банківської системи явля ется вкрай актуальною проблемою. Під реги ональной банківської системою слід поні мати сукупність взаємодіючих банків регіону, що реалізують такі основні функції: забезпечення потреби у налич ных грошових ресурсах у необхідному объ еме; безперебійне ведення безготівкових рас четов і платежів; кредитна підтримку з циально-экономического комплексу регіону; стимулювання залучення коштів громадян, і малих підприємців, і навіть эффек тивное їх розміщення; кредитування инно вационно-инвестиционных проектів і соці ально-экономических програм, розвиток кін салтинговых послуг і для нетрадиційних банків ских операцій.

Регіональна банківсько системо повинна стимулювати структурну перебудову промисловості у вигляді кредитного механізму, науково-технічний прогрес на регіональному рівнях, інвестиційну політику й розвиток будівельного комплексу, сприяти цілеспрямованому і комплексному розвитку соціальної сфери регіонів у інтересах населення, розвитку регіональної інфраструктури, сприяти діяльності агропромислового комплексу, цілеспрямованої реалізації екологічної політики.

Сформулируем ряд ключових принципів побудови банківської системи регіону:

поєднання функционально-целевой і вос виробничої діяльності банків,

оптимальне поєднання великих, середніх і малих банків;

диверсифікація і адаптація банків, перед полагающая розширення спектра роботи і відхід вузької спеціальності фінансово-кредитних установі,

поєднання різних форм власності у банківській системі;

забезпечення максимальної доступності банківських установ клієнтам (це осо бенно актуально для сільській місцевості),

рівномірна підтримка регіональними органами банківських установі, що реалізують соціально-економічні програми ре гиональных і муніципальної влади,

орієнтація залучення у регіонах зовнішніх ресурсів,

якісне відновлення складу работни ков в банківських установах.

З урахуванням перелічених вище принципів ефективна модель регіональної банківської системи повинна бути спроможна до активної сприянню структурних перетворень й економіці регіону.

Ефективна модель регіональної бан ковской системи мусить бути полягає в використанні підходу, предпо лагающего виділення функцій і які структур. Натомість і функції регио нальной банківської системи можуть бути як моделі "сфери цільової дея тельности - стадії ділового циклу". Отже, у найзагальнішому вигляді структура регио нальной банківської системи може соответст вовать моделі, показаної в таблиці 2.

Слід зазначити, що ефективно ре шать сув'язь проблем забезпечення про цессов розширеного відтворення финан совыми і кредитними ресурсами можна толь до шляхом узгодження загальне твердження регіональних, му ниципальных і доходи приватних інтересів окремих фінансово-кредитних установ.

З метою підвищення кредитної ефективності регіональної банківської системи прин ципиально важливим є формування у складі останньої наступних типів банків: ін новационных, виділені на финансиро вания новітніх технологічних проектів, ін вестиционных, орієнтованих фінансове забезпечення реалізації таких проектів; ипо течных, що спеціалізуються з видачі довго термінових позичок під заставу нерухомого майна.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9