Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Криминалистика

Реферат: Криминалистика

ПЛАН.

Запровадження. 3

1. Тактика слідчого експерименту. 4

1.1. Поняття і різноманітні види і завдання слідчого експерименту. 4

1. 2. Підготовка та проведення слідчого експерименту. 6

1.3. Фіксація ходу і результатів слідчого експерименту. 8

2. Поняття і класифікація слідів в трасології. 9

2.1. Сліди ніг. 11

2.2. Фрагмент протоколу огляду місця події. 17

3. Застосування криміналістичної техніки попередження злочинів. 19

3.1. Поняття і класифікація техніко-криміналістичних коштів. 19

3.2. Пошукові техніко-криміналістичні кошти. 20

3.3. Технико-криминалистические кошти фіксації і вилучення об'єктів. 22

3.4. Технико-криминалистические кошти дослідження об'єктів. 24

3.5. Технико-криминалистические следообразующие кошти. 30

4. Методика розслідування згвалтувань. 35

4.1. Особливості розслідування згвалтувань. 35

4.2. Особливості порушення справи. 37

4.3. Устанавливаемые і доказываемые обставини. 38

4.4. Допит заявниці (потерпілої) 39

4.5. Огляд місця події. 42

4.6. Огляд одягу та огляд потерпілої. 42

4.7. Виявлення й допит свідків. 43

4.8. Виявлення й допит підозрюваного. 44

4.9. Огляд одягу та огляд підозрюваного. 46

4.10. Судові експертизи 46

4.11. Обшук. 48

4.12. Способи перевірки версій. 48

Укладання. 51

ЛІТЕРАТУРА. 53

Запровадження.

Завдання успішного розслідування злочинів, як свідчить слідчий досвід неможливо знайти вирішені досить швидко і методично правильно лише за допомогою засобів і прийомів криміналістичної техніки і тактики. Професійно розкрити злочин і розв'язати всі інші завдання їх розслідування, практично неможливо, не керуючись у своїй спеціальними научно-разработанными системами методи ведення слідства й запобігання злочинам.

Методика розслідування окремих видів злочинів як частину криміналістики має власної основний рахунок і головне завдання озброїти слідчих необхідним комплексом знань і навиків розкриття, розслідування і попередження окремих видів злочинів у різних слідчих ситуаціях, що виникають у процесі зазначеного виду криміналістичної діяльності.

У той самий час саме у рамках специфічних методів розслідування різних видів злочинів практично реалізуються і всі рекомендації криміналістичної техніки і тактики. Вона органічно ув'язує технічні засоби, методи їхнього використання коштів і тактику слідства зі специфікою методів розслідування окремих видів злочинів. З метою рішення завдань, які методикою завдань у ній виявляється, вивчається і узагальнюється все типове і особливе, те що на практиці скоєння різних видів злочинів й у діяльності з їх розслідування.

1. Тактика слідчого експерименту

1.1. Поняття і різноманітні види і завдання слідчого експерименту

Слідчий експеримент - це перевірка дослідним шляхом в спеціально соз умовах можливості сприйняття будь-яких об'єктів, процесів, явищ тощо. буд. чи скоєння будь-яких дій зі певним результатом для выяс нения обставин, які мають значення для справи. Слідчий експеримент явля ется самостійним слідчим дією, яке найчастіше спрямоване на перевірку вже зібраних у справі доказів у результаті здійснення інших следст венних дій (допитів, обшуків, огляду місця події та ін.). Проте дослідним шляхом можуть перевірятися і такі, отримані непроцесуальним шляхом, (наприклад, внаслідок оперативно-розшукових заходів), і навіть предположе ния слідчого про те чи інших обставин злочину (про верка слідчих версій). Досвідчений характер проведених під час експерименту дій відрізняє це слідчі дії з інших, як-от огляд місця про исшествия, перевірка показань дома. Слідчий експеримент зі свого харак теру близький до проведення деяких видів експертиз, у межах яких експертом проводяться досвідчені дії. Разом про те різницю між цими самостоятель ными слідчими діями у тому, що досліди, що проводилися рамках слідчого експерименту, не вимагають для з'ясування їх суті й результатів спеціальних знань і доступні для до усіма учасниками експерименту. Досліди, здійснювані під час проведення експертизи, є частиною загального про цесса експертного дослідження та вимагають їх оцінки фахівцем. Необхідність слідчого експерименту може виникнути тоді, коли з'явилися чи подальшому можуть з'явитися сумніви щодо можливість існування будь-яких фактів (явищ, подій або ж скоєння будь-яких дій) в опреде ленних умовах, мають важливе значення для розслідуваної події. Целе сообразность проведення слідчого експерименту визначається можливістю перевірки цих фактів дослідним шляхом.

Слідчий експеримент можна проводити за умови, що заодно забезпечується безпеку життю і здоров'я його та інших осіб. Досвід ные дії нічого не винні бути пов'язані приниження честі і гідності людини, при чинять матеріальних збитків громадянам, підприємствам, і установам та повинні виключати інші небезпечні наслідки. Слідчий експеримент то, можливо перекл вичным і повторним. Повторний експеримент проводиться у випадках, коли під час первинного були дотримані процесуальні чи тактичні вимоги або ж засумнівалися у достовірності отриманих результатів. Слідчі експерименти можуть відбуватися на вирішення наступних завдань:

- встановлення можливість існування будь-якого факту чи віз никновения явища при умовах;

- встановлення можливість здійснення певного механізму зі буття чи окремих його елементів за певних умов;

- встановлення можливості скоєння будь-яких дій;

- встановлення можливості сприйняття будь-яких фактів чи явищ;

- встановлення часу, що слід затратити скоєння опре ділених дій. Керівником слідчого експерименту є слідчий. Їм визначається коло учасників експерименту. Обов'язковими учасниками, крім слідчого, є поняті, кількість яких має не меншим двох. Проте їх кількість може бути збільшене залежно від характеру і цілей проведених дейст вий. Там, коли хід і результати експерименту повинні спостерігатися одновре менно всюди, у кожному має не меншим двох понятих. По розсуду слідчого у проведенні досвідчених дій можуть брати участь особи, чиї показання перевіряються (підозрювані, обвинувачувані, потерпілі, свідки). Вони залежність від обставин розслідуваної події якраз і можуть здійснювати досвідчені дії чи тільки бути присутнім на їх скоєнні. Для надання допомоги слідчому під час проведення слідчого експерименту може бути пригла шены фахівці, працівники МВС, представники громадськості.

1. 2. Підготовка та проведення слідчого експерименту

Ефективність результатів проведення слідчої дії залежить від ретельності його підготовки. У цьому підготовчі дії, обеспечивае мые слідчим, можна підрозділити на два етапу: підготовка до виїзду цього разу місце експерименту так і безпосередньо дома до скоєння самих досвідчених дій. У першому етапі слідчий має визначити мета експерименту, т. е. що став саме необхідно з'ясувати шляхом його проведення, що є істотним для даної події, які факти, як саме у яких умовах підлягають перевірці. Ці дані можна отримати слідчим з матеріалів справи, результатів опера тивно-розыскных заходів або ж можуть випливати з висунутих слідчих версій. Ретельне вивчення цих матеріалів дозволяє визначити місце, час й умови виробництва експерименту, коло його й ролі кожного їх. Важливо визначити, які предмети використовуватимуться за його проведенні. Під готування експерименту вимагає певних організаційних мероприя тий. Потрібно прийняти заходи забезпечувати охорони місця експерименту, восстано вити наскільки можна колишню обстановку, якщо у неї порушена, попередити вла ділець відповідних приміщень про час гаданого експерименту. У недо торых випадках бажано попередньо ознайомитися в місці проведення, щоб визначити найбільш доцільну розстановку учасників експерименту, необходи мость використання з-поміж них зв'язку. Після з'ясування всіх питань сле дователь становить план експерименту, у якому передбачає: місце: час про ведення; потреби, які підлягають вирішенню: учасників експерименту, роль і важливе місце кожного; зміст досвідчених дій, їх послідовність і можливі варіанти; заходи явки учасників; предмети, матеріали, необходи мые для експерименту; заходи для відновлення порушеною обстановки дома екс перимента; необхідні науково-технічні кошти й засоби зв'язку: запобіжник ные заходи. Другий етап підготовчих дій складає місці прове дения експерименту. На початок досвідчених дій слід оглянути місце їхніх проведе ния, сфотографувати і вжити заходів безпеки, яке учасникам роз'яснити їхніх прав й обов'язки, попередити про відповідальність за розголошувати дані експерименту. По розсуду слідчого ним бути сообщена мета експерименту. Необхідно вислухати стислі показання осіб, дії якого перевіряються, відносячи щиеся до предмета експерименту, з'ясувати, чи відповідають умови експерименту тим, у яких відбувалося проверяемое подія. Кожному учаснику слід зазначити місце, де він повинен перебувати під час експерименту, визначити лад і утримання її дій. Після цього є всі мають посісти місця. Основними тактичними тре бованиями до проведення слідчого експерименту є створення умов проведення дослідних дій, максимально наближених до місцевих умов проверяе мых, повторення цих діянь П.Лазаренка та варіювання умов експерименту, кількаразове виконання своїх на кілька змінених умовах. Умови експерименту оп ределяются характером і метою досвідчених дій. Вони мають здійснюватися, як пра вило, у тому місці, де сталося проверяемое подія (у тому приміщенні, тому ж ділянці відкритій місцевості). Експеримент бажано здійснювати той час діб, в такому ж із очах і інтенсивності висвітленні (денному, искусствен ном), за ті самі погодних і кліматичні умови. Особливо це при досвідченої перевірці фізіологічних можливостей людини (бачити, пересуватися з визначено іншої швидкістю), під час перевірки характеру і швидкості зміни властивостей різних ве ществ. Дотримання ж звукових умов (сигнал, розмова, ступінь гучності, тембр, висота звуку) особливо важливо під час встановлення можливості чути щось певному відстані та за певних умов. Умовою достовірності резуль татов досвідчених дій є неодноразовість їх проведення та стабільність отриманих результатів. Там, коли слідчий не має точними даними щодо умов, будь-яких параметрах проверяемого події (наприклад, довго сти впливу, силі удару), слід варіювати умови проведення дослідних дій, неодноразово проводячи всі вони стосовно кожного з изме ненных умов. Стосовно проверяемым фактам, подій результат проведено ного слідчого експерименту то, можливо позитивним або негативним. По ложительный результат підтверджує можливість існування певних фак тов, що були предметом експерименту. Негативного результату завжди повинен оцінюватися обережно, оскільки неможливість скоєння будь-яких дій або отримання будь-яких успіхів у заданих умовах часто вже не свідчить про принципову неможливість існування. У цих слу чаях можна припустити, хто був в повному обсязі виконуватимуться всі умови, у яких відбувалося проверяемое подія.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12