Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Локальні мережі

Реферат: Локальні мережі

Запровадження

Сьогодні у світі понад 130 видів мільйонів кому пьютеров і бо лее 80 % їх об'єднують у різні інформаційно-обчислювальні мережі від малих локальних мереж в офісах і престижних будинках, до глобальних мереж типу Internet. Я вибрав тему локальні мережі, тому, що у погляд, цю тему нині особливо актуальна, коли одразу на порозі XXI століття та в усьому світі цінується мобільність, швидкість і зручність, з найменшої тратою часу, наскільки може бути! Всесвітня тенденція до объ єднання комп'ютерів у мережі обумовлена поруч важливих причин, як-от прискорення пе редачи ін формаційних повідомлень, можливість швидкого обміну інформацією між користувачами, здобуття влади та передача повідомлень (факсів, E-Mail листів тощо) не відходячи від робітника місця, можливість миттєвого про міна інформацією між комп'ютерами.

Такі величезні потенційні можливості, які несуть у собі обчислювач ная мережу і той новий потенційний підйом, яке притому відчуває информацион ный комплекс, а як і значне прискорення виробничого процесу дають нам право не приймати це лише до разра ботке і застосовувати їх у практиці. Хто ж локальна мережу, навіщо вона потрібна і потрібно на її побудови, ви зможете дізнатися, прочитавши викладену нижче дипломну роботу!

Що таке локальна обчислювальна мережу?

Локальна обчислювальна мережу (далі ЛВС) – це мережу, що об'єднує чи більш комп'ютерів, із єдиною метою спільного їх застосування ресурсів: принтерів, файлів, папок, дисків тощо. Завдяки обчислювальним мереж ми підлозі чілі можливість одночасного использо вания програм, тож баз даних, кількома користувачами.

Поняття локальна обчислювальна мережу - ( анг. LAN - Loсal Area Network ) належить до географічно обмеженим ( територіально чи производственно) апаратно-програмним реалізаціям, у яких не скільки комп'ютерних систем пов'язані одне з одним з допомогою відповідних коштів комунікацій.

У виробничої практики ЛВС грають дуже високий роль. По засобом ЛВС до системи об'єднуються персональні комп'ютери, распо ложенные на багатьох видалено ных робочих місць, що використовують спільно устаткування, програмні кошти й інформацію. Робітники місця співробітників перестають бути ізольовані і потрапити объеди няются на єдину систему. Розглянемо переваги, одержувані при мережному об'єднанні персональних комп'ютерів як внутрипроизводственной обчислювальної мережі.

Поділ ресурсів.

Поділ ресурсів дозволяє ощадливо використовувати ресурси, приміром, управляти периферійними пристроями, такі як лазерні пе чатающие устрою, від усіх приєднаних робочих станцій.

Поділ даних.

Поділ даних дає можливість доступу і управле ния базами даних із периферійних робочих місць, що потребують инфор мации.

Поділ програмних засобів.

Поділ програмних засобів дає можливість одне тимчасового використання централізованих, раніше встановлених програмних засобів.

Поділ ресурсів процесора.

При поділ ресурсів процесора можливо використання ви числівників потужностей в обробці даних іншими системами, вхо дящими до мережі. Предоставляе травня можливість у тому, що у наявні ресурси не “накидаються” мо ментально, лишень чого рез спеціальний процесор, доступний кожної робочої станції.

Многопользовательский режим.

Многопользовательские властивості системи сприяють одночасному використанню централізованих прикладних програмних засобів, раніше встановлених і керованих, наприклад, якщо користувач системи працює із іншим завданням, то ті кущая ви полняемая робота відсувається на задній план.

Усі ЛВС працюють у одному стандарті прийнятому для комп'ютерних мереж - у стандарті Open Systems Interconnection (OSI).

Базова модель OSI (Open System Interconnection)

Щоб взаємодіяти, люди використовують спільну мову. Якщо вони самі що неспроможні розмовляти друг з одним безпосередньо, вони застосовують відповідні допоміжні кошти на передачі сообще ний.

Показані вище стадії необхідні, коли повідомлення передається від відправника до одержувачу.

Щоб пробудити процес передачі, використовували машини з кодуванням даних, і пов'язані одна з іншого. Для єдиного уявлення даних в лініях зв'язку, якими передається інформація, сформи рована Міжнародна організація по стандартизації (анг. ISO - International Standards Organization).

ISO варта розробки моделі міжнародного комму никационного протоколу, у межах яких можна розробляти міжнародні стандарти. Для наочного по яснения розчленуємо в сім рівнів.

Міжнародна організація по стандартизації (ISO) розробила базову модель взаємодії відкритих систем (анг. Open Systems In terconnection (OSI)). Ця модель явля ется міжнародним стандартом передачі даних.

Модель містить сім окремих рівнів:

Рівень 1: фізичний - бітові протоколи передачі;

Рівень 2: канальний - формування кадрів, управління доступом до середовища;

Рівень 3: мережевий - маршрутизація, управління потоками даних;

Рівень 4: транспортний - забезпечення взаємодії віддалених процес сов;

Рівень 5: сеансовый - підтримка діалогу між віддаленими про цессами;

Рівень 6: уявлення даних - інтерпретація переданих даних;

Рівень 7: прикладної - користувальницьке управління даними.

Основна в цій моделі у тому, кожному рівню відводиться кін кретная роль, зокрема і транспортної середовищі. Завдяки цьому спільне завдання передачі дано ных розчленовується деякі легко доступні для огляду завдання. Необхідні угоди для зв'язку рівня з вище- і нижерасположенными називають про токолом.

Оскільки користувачі потребують ефективному управлінні, система вычис лительной мережі представляється комплексне будова, яке координує взаємодія завдань користувачів.

З урахуванням вищевикладеного можна вивести таку уровневую модель з адміні стративными функціями, выполняющимися в пользова тельском прикладному рівні.

Окремі рівні базової моделі відбуваються у напрямі вниз джерела даних (від рівня 7 до рівня 1) й у напрямі вгору від прийом ніка даних (від рівня 1 до рівня 7). Пользовательские дані переду ются в нижерасположенный рівень разом із специфічним до рівня заголовком до того часу, поки що не досягнуть останній рівень.

На приймальному боці вступники дані аналізуються і в міру надоб ности, передаються далі в вышерасположенный рівень, поки ін формація нічого очікувати передано в пользо вательский прикладної рівень.

Рівень 1. Фізичний.

На фізичному рівні визначаються електричні, механічні, функ циональные і процедурні параметри для фізичної зв'язку в системах. Фізична зв'язок і нерозривна із нею екс плуатационная готовність явля ются основний функцією 1-го рівня. Стандарти фізичного рівня вклю сподіваються рекомендації V.24 МККТТ (CCITT), EIA RS232 і Х.21. Стандарт ISDN ( Integrated Services Digital Network) у майбутньому зіграє визначальну роль для функцій передачі. Як середовища передачі исполь зуют трехжильный мідний провід (экранированная вита пара), коакси аль ный кабель, оптоволоконий провідник і радиорелейную лінію.

Рівень 2. Канальный.

Канальный рівень формує з наведених даних, переданих 1-му уров ньому, так на зываемые "кадри" послідовності кадрів. У цьому рівні здійснюються управління доступом до передавальної середовищі, використовуваної кількома ЕОМ, синхро низация, виявлення і исправле ние помилок.

Рівень 3. Мережний.

Мережний рівень встановлює зв'язок в обчислювальної мережі між двома абонентами. Поєднання завдяки функцій маршрути зации, які прагнуть наявності сеті вого адреси у пакеті. Мережний рівень повинен також обеспечи вать обробку помилок, мультип лексирование, управління потоками даних. Найвідоміший стандарт, належить до цього рівня, - рекомендація Х.25 МККТТ (для мереж загального користування з комутацією пакетів).


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5