Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Локальні обчислювальні мережі

Реферат: Локальні обчислювальні мережі

Содержание:стр:

Тема реферату………………………………………………………………… 1

Зміст…………………………………………………………………… 2

Типи локальних мереж………………………………………………………… 3

ЛВС з виділеним сервером…………………………………………… 5

Одноранговые ЛВС…………………………………………… 6

Архитекртура ЛВС…………………………………………………………… 6

Компоненти мережі……………………………………………………………… 9

Чим КиМу різниться концентратором від комутатори……………………… 9

Правила формування мережі……………………………………… 10

Категорії кручений пари…………………………………………… 12

Про мережевих картах…………………………………………………… 12

Рішення проблем, що з мережним устаткування… 15

ЛВС у центральному офісі…………………………………………………………… 17

ЛВС у домі……………………………………………………………… 18

У Мережа через . USB……………………………………………… 24

Інші варіанти……………………………………………………………… 25

Электросеть як з'єднувальних дротів……… 26

Телефонна проводка а ролі з'єднувальних дротів………………………………………………………………… 27

Про підключенні домашньої мережі до інтернет……………… 32

Список використовуваної літератури…………………………… 34

Інтернет чи, з іншого, світова мережа - це, звісно, добре. Але можливе сти сполуки за нею обмежені "черепашачої" швидкістю вашого модему і завтовшки вашого гаманця.

Для об'єднання близько розташованих комп'ютерів, і без використання телефонних ліній застосовуються ЛВС.

Натомість вже об'єднані у ЛВС комп'ютери може бути під'єднані до Інтернету.

Комп'ютерні мережі можна класифікувати за багатьма ознаками, приміром з віддаленості мережевих вузлів.

Класифікація мереж по межузловому відстані.  

Відстань між вузлами (км)  

Масштаб мережі
 

Позначення  

0,1  

Будинок  

Локальна мережу

(Local Area Network, LAN}  

1  

Містечко  

10  

Місто  

Міська мережу

(Metropolitan Area Network, MAN)  

100  

Країна  

Глобальна мережу

{Wide Area Network, WAN)  

1000  

Континент  

Більше 1000  

Планета  

Internet  

ТИПЫ ЛОКАЛЬНИХ СЕТЕЙ.

Локальна обчислювальна мережу (ЛВС) - це сукупність компью теров та інших засобів обчисли тельной техніки (активного сеті вого устаткування, принтерів, ска нерів тощо. п.), об'єднаних з по міццю кабелів і мережевих адапте рів і працюючих під управлени їм мережевий ОС.

Обчислювальні мережі створюються у тому, щоб група користувачів могла зі вместно задіяти одні й самі ресурси: файли, принтери, модеми, процес соры тощо. п. Кожен комп'ютер у мережі оснащується мережним адаптером, адаптери

поєднано з аналітичними допомогою сеті вых кабелів і тим самим свя зывают комп'ютери на єдину мережу. Комп'ютер, підключений до обчислювальної мережі, называ ется робочої станцією чи сірий вером, залежно від выпол няемых ним функцій. Эффектив але експлуатувати потужності ЛВС дозволяє застосування тих нологии «клиент/сервер». І тут додаток ділиться на частини: клієнтську і сервер ную. Один чи кілька наибо лее потужних комп'ютерів мережі конфигурируются як сервери додатків: ними виконуються серверні частини додатків. Клієнтські частини виконуються на робочих станціях; саме у ра бочих станціях формуються запити до серверів додатків й обробляються отримані результати.

Розрізняють мережі з однією або кількох виділеними серверами і мережі без виділених серверів, звані одноранговыми мережами. Розглянемо спочатку локальні мережі з виділеним сервером. У мережах із виділеним сервером імен але ресурси серверу, найчастіше дискова пам'ять (вінчестер), доступні всім пользо вателям. Серверы, поділюваним ресурсом якого є дискова пам'ять, на зываются файл-серверами. Можна сміливо сказати, що сервер обслуговує все робочі станції. Файловый сервер зазвичай використовується лише адміністратором сіті й не призначений на вирішення прикладних завдань. Тому вона може бути оснащений недорогим, навіть монохромним дисплеєм. Проте файлові сервери майже завжди містять кілька швидкодіючих накопичувачів. Сервер може бути высо конадежным, оскільки його з експлуатації призведе до зупинки роботи в усій мережі. На файловом сервері, зазвичай, встановлюється мережна операційна систе мало.

На робочих станціях, зазвичай, встановлюється звичайна операційна сис тема, наприклад, Windows. Робоча станція - це індивідуальне робоче місце користувача. Повноправним власником всіх ресурсів робочої станції являє ся користувач. У той самий час ресурси файл-сервера поділяються усіма пользо вателями. Як робочої станції можна використовувати комп'ютер практи чески будь-який конфігурації. Але в рахунку залежить від тих додатків, які цей комп'ютер використовують.

Є кілька ознак, якими можна почути, працює компью тер у складі сіті або автономно. Якщо комп'ютер є мережевий робочої станцією, то, по-перше, саме його включення з'являються відповідні сооб щения, по-друге, для входу до мережі необхідно подолати процедуру реєстрацію ЗМІ й, по-третє, після реєстрації у нашій розпорядженні виявляються нові диско шиї нагромаджувачі, належать файловому серверу.

Зазначимо одну важливу функцію файлового серверу - управління роботою мережного принтера. Мережний принтер підключається до файл-серверу, але пользо ваться вони можуть з кожного робочої станції. Тобто кожен користувач може відправити на мережевий принтер матеріали, призначені до друку. Регулиро вать черговість доступу до мережному принтер буде файловий сервер.

ЛВС з виділеним сервером.

При виборі комп'ютера в ролі файлового серверу необхідно враховувати сле дующие чинники:

• швидкодія процесора;

• швидкість доступу до файлам, розміщеними на жорсткому диску;

• ємність жорсткого диска;

• обсяг оперативної пам'яті;

• рівень надійності серверу;

• ступінь захищеності даних.

Постає питання, навіщо файл-серверу високе швидкодія, якщо приклад ные програми виконуються на робочих станціях? Під час роботи великий ЛВС файловий сервер обробляє дуже багато запитів на обслужи вание файлів, але в це витрачається значне процессорное час. А, аби пожвавити обслуговування запитів і викликати в користувача враження, що він єдиний клієнтом мережі, необхідний быстродействую щий процесор.

І все-таки найважливішим компонентом файлового серверу є диско вый нагромаджувач. Нею зберігаються все файли користувачів мережі. Швидкість досту па, ємність і надійність нагромаджувача багато чому визначають, наскільки эффектив ным буде використання мережі.

Мережні ОС з виділеним файл-сервером зазвичай мають вищу про изводительность, оскільки вони оптимізовані саме під його виконання опера ций з файлами. У принципі так, ніяких важливіших дій на виділеному файл-сервере не виконується. Значної підвищення продуктивності роботи серверу можна домогтися, збільшуючи його оперативну пам'ять. У одноранговой мережі 128 мегабайт пам'яті може бути досить, тоді як круп іншої мережі з виділеним файл-сервером бажана пам'ять обсягом 512 і більше мегабайт. Якщо файловий сервер оснастили оперативної пам'яттю достатнього объе мало, він має можливість саме у оперативної пам'яті зберігати галузі дискового простору, яких звертаються найчастіше. Такий метод хо рошо відомий, часто застосовується з прискорення доступу до даних на звичайних ПК і називається методом кэширования. Адже якщо має місце звернення до файлу, дані що його цей час перебувають у кэше, сервер може передати потрібну ін формацію, не звертаючись до диска. Внаслідок цього дійдуть значитель ный тимчасової виграш.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10