Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Банки та його операції

Реферат: Банки та його операції

Зміст.

РЕСУРСИ БАНКІВ 4

ПАССИВНЫЕ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ . 5

АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ 6

СИСТЕМА КРЕДИТОВАНИЯ І ЇЇ СУЧАСНІ ФОРМЫ . 7

Особливості сучасної системи кредитування . 7

Класифікація банківських кредитів . 9

Операції банків по короткостроковому кредитування . 9

Операції банків з довгострокового кредитування 11

ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 12

ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ З ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 13

валютні операції банків . 15

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦІЇ КОММЕРЧЕКОГО БАНКУ . 15

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК . 16 СУТНІСТЬ, ТИПЫ БАНКІВ.

За природою банки пов'язані з грошовими і кредитними відносинами. На базі й зародилося така унікальна освіту, як банк, що можна з'ясувати, як систему осо бых підприємств, продуктом якого є кредитне і эмиссион ное справа. Основою банку, у своїй, вважатимуться організацію денеж но-кредитного процесу эмитирование грошових знаків.

Необхідність банків зумовлена такими причинами: 1) лише за наявності розвиненого банківського механізму можуть здійснюватися у громадському масштабі централізація вільних коштів і їх функціонуючими виробництвами; 2) банки їй необхідні як розрахункові центри всередині країни й у міжнародному мас штабі; 3) банки розсовують рамки товарного звернення далеко за пре делы готівкової маси грошей, надають еластичною грошової системи.

У основі діяльності банків лежить ідея його функціонування як специфічного підприємства. Банки у своїй можуть бути дуже різноманітними.

За характером власності банки може бути державні, акціонерні, кооперативні, приватні, муніципальні, змішані. У банках державного типу ознака державності з позиції власності на банківський капітал є основним. Вихідним у діяльності таких банків є його підпорядкованість державним національних інтересів (наприклад, підтримку стабільності грошового звернення системою емісійних банків, фінансування програм розвитку тих чи інших галузей через госсистему коммерчес ких банків). Найпоширеніша форма власності в современ ном банківській справі - акціонерна.

Акціонерами банку можуть виступати різноманітні юридичні і особи. Навіть державний банк, де переважання держ. форми власності природно, може охоплювати в качест ве своїх засновників інші юридичних осіб, наприклад, інші бан кі. Капітал такого держбанку стає акціонерним, проте, це заважає їй забезпечувати реалізацію національних інтересів. Вхождению великих комерційних банків капітал Національного банку виявляється їм але престижним, а й вигідним справою. Близькість до структурі державної влади дає можливість таким банкам отримувати опре поділену інформацію про розвиток народного господарства, прогнозувати фінансової підтримки у критичній ситуації. Засновником кооператив нього банку є відповідний союз кооперативів; пайовиком такого банку виступає кооператив. Зазвичай це як дрібні банки як у статутному капіталу, і в масштабах діяльності. Совла ділками кооперативного банку може бути як кооперативи, а й інші особи, зокрема. державні підприємства.

За характером виконуваних операцій банки може бути эмиссионны ми і комерційними.

Головне завдання емісійних банків є зміцнення позицій грошової одиниці і в середині країни, і там. Эмиссионный банк здійснює нагляд над всієї кредитної системою; здійснює кредитно-грошову політику держави; концентрує тимчасово сво бодные чи обов'язкові резерви інших банків; випускає готівка - банкноти (здійснює емісію); кредитує преимуществен але держава й комерційних банків.

Зазвичай емісійні банки не займаються кредитуванням народно го господарства та населення; війни операція входить до компетенції коммер ческих банків.

Комерційні банки - найбільш універсальний тип банків - зані томляться широким колом операцій. Але це їхня специфічними функціями явля ются: прийом депозитів, надання позичок, проведення розрахунків.

По термінів видавали кредитів може бути банки, надаю щие переважно довгострокові чи короткострокові позички. Їх заду ча - забезпечити на поворотній основі потреб позичальників в допол нительных ресурсах, у яких потребують своїй коммер ческой діяльності.

По господарському ознакою розрізняють промислові, торгові, сільськогосподарські, зовнішньоторговельні.

У світовій практиці виділяються також ощадні, депозитні банки, у завдання яких входить акумуляція вільних грошових середовищ ств, залучення депозитів (вкладов)и їх використання для кредито вания інших кредитних установ. У банківській системі окремо можуть бути кредитні установи, виконують спеціальні завдання - різноманітних інноваційні банки, фонди спеціального призначення, суспільства взаємного кредиту, ломбарди.

По територіальному ознакою банки діляться у місцеві (регио нальные) та що обслуговують потреби низки регіонів, країни загалом, міжнародні.

Насправді в чистому вигляді той чи інший банк майже зустрічаються. У сучасному грошовому господарстві частіше зустрічаються комбінації выпол няемых банком операцій за збереження головного напряму їх дея тельности, що дозволяє виділяти окремі їх типи.

РЕСУРСИ БАНКІВ.

Ресурси банків діляться за власні і залучені.

До складу власних ресурсів державних банків умов функціонування командно-адміністративної системи управління економікою включалися закріплені за банками средст ва статутного, резервного фондів, фонду основних засобів, фонду амортизації і фонду розвитку банківської справи. Кошти двох основних фондів - основного і резервного - спочатку созда валися рахунок коштів державного бюджету.

Склад залучених коштів (ресурсів) як у державних банках формувався переважно рахунок коштів державного бюджету, коштів у розрахункових, поточних рахунках, грошових накопле ний трудящих, і емісійного ресурсу.

Перехід до ринкової моделі економіки, ліквідація монополії держави щодо насип, створення двухзвенной банківської системи докорінно змінює характер банківських ресурсів. Розмір загальнодержавного позичкового фонду різко звужується, і сфера його функціонування зосереджується у першому ланці бан ковской системи - Державному банку, центральних государст венних банках республік та його філіях. Державні, коопера тивные змішані (з погляду власності) підприємства, громадські організації, населення у умовах ринкової економіки отримують права вибору банку, де їх зберігають своїх ресур сы. Ліквідується безплатне користування банками ресурсів госу дарчих підприємств і закупівельних організацій.

Тобто утворюється ринок ресурсів. Державний позичковий фонд країни стає частиною ринку ресурсів.

Масштаби діяльності комерційного банку, отже, розміри доходів, що він отримує, тепер залежить від розміру тих ресурсів, які банк купує ринку позичкових ресурсів. Звідси виникає конкурентна боротьба між банками над ринком позичкових ресурсів.

Поруч із виникненням ринку ресурсів створюється ринок цінних паперів. Банки виявляються втягнутими на нові форми банківську діяльність - операції із цінними паперами, лізингові, факторинговые та інші операції. Це спричиняє з того що у складі банківських ресурсів можуть входити не тільки кошти, а й товарно-матеріальні цінності й цінних паперів. Оскільки Державний банк стає й інших банків резервним, чи "банком банків", то частина ресурсів комерційних банків може бути від цього, своєю чергою передаючи йому частину власних ресур сов як резерв.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6