Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Правове держава: суть і стала основні риси

Реферат: Правове держава: суть і стала основні риси

ПЛАН.

1. Поняття та ознаки правової держави.

2. Система поділу влади у правову державу.

3. Верховенство правового закону.

4. Права і свободи людини у правову державу.

5. Взаємні обов'язки, і відповідальність особи і держави.

Соціальний захист і юридична захищеність особистості.

6. Практика становлення правової держави у Росії.

1. ПОНЯТИЕ Й ОЗНАКИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ.

Правове держава як певна теоретична концепцію й відповідна практика має довгу історію. Сам термін "правової держави" міцно утвердився у німецькій літературі у першій третині ХIХ століття (в працях К.Т. Вельнера, Р. фон Моля та інших.), кому надалі набув широкого поширення, зокрема у Росії, де серед відомих прибічників теорії правової держави були Б.М. Чічерін, Б.Ф. Кистяковский, П.І. Новгородцев та інших.

У основі нових концепцій правової держави лежать ідеї німецького філософа І. Канта (1724-1804 рр.), французького просвітителя і правознавця Монтеск'є (1689-1755 рр.) й інших європейських просвітителів ХVIII і ХIХ ст. як-от Гуго Гроций, Дж.Локк, Дені Дідро, Ж.-Ж.Руссо. Ці вчені вважали, на зміну поліцейському, бюрократичному державі епохи абсолютизму (яке Кант називав державою сваволі), має прийти правової держави, основу якого ідея автономну особистість, яка має невід'ємними, невідчужуваними правами. Взаємини особи і структурі державної влади за умов правової держави принципово інші, ніж у абсолютистском державі, бо до правової держави характерно обмеження структурі державної влади, зв'язаність її правому й законом.

Але різні теоретичні концепції, висловлювали ідею і поняття правової державності, сформувалися набагато швидше.

Вже давнини починаються пошуки принципів, форм і конструкцій задля встановлення належних взаємозв'язків, взаємозалежностей і узгодженого взаємодії правничий та влади. У процесі углублявшихся поглядів на право і державі досить рано сформувалася ідея про розумності та справедливості яких такий політичної форми життя людей.

Символічним вираженням подібних спектаклів став образ Богині Правосудия (з пов'язкою очах, з мечем і вагами правосуддя), яка уособлювала єднання сили та права: охоронюваний богинею лад у рівній мірі обов'язковий всім. За уявленнями древніх цей спосіб правосуддя (що залишається, до речі, і сьогодні підхожим символом для правової держави) висловлює зміст і ідею як справедливого суду як спеціального органу, а й ідею справедливою державності взагалі (справедливою організації роботи влади у суспільстві).

Багато положень, значимих для наступних поглядів на правову державу, розробили вже античними авторами. У тому числі положення про влади закону як поєднанні сили та права (Аристотель та інші); про розрізненні правильних і схиблених форм правління, про змішаному правлінні і ролі права в типології державних форм (Сократ, Платон, Аристотель, Полібій, Цицерон); про співвідношенні природного і волеустановленного права (Демокріт, софісти та інших.); про рівність людей з природного праву (деякі софісти, римські юристи); на право як мірилі справедливості і регулюючої норми політичного спілкування (Аристотель); про країну (республіці), як "справі народу", як правовому спілкуванні і "загальному правопорядку" (Цицерон); про сферах приватного й публічного права; про вільному індивіді як юридичну особу, суб'єкт права (римські юристи).

У період переходу від феодалізму до капіталізму, вирішальне значення мають проблеми політичному влади, і її формально рівної всім, правової організації у вигляді упорядкованим системи розділених державної влади, відповідної новому відношенню социально-классовых і розширення політичних сил. Юридична світогляд нового вранішнього класу вимагало затвердження нового бачення про свободу людини у вигляді режиму панування правничий та у приватних, й у публично-политических відносинах.

У період розпочатого розкладання феодалізму ідеї правової державності з позиції історизму виклали прогресивні мислителі на той час М. Макіавеллі і Ж. Боден. У своїй теорії Макіавеллі з урахуванням багатовікового досвіду існування держав минулого й сучасного, спробував пояснити принцип політики, осмислити рушійні розвитку політичного життя про те, щоб зобразити контури ідеального держави, найкраще відповідального потребам його часу. Мета держави вона бачила щодо можливості вільного користування майном і забезпечення безпеки кожному за. Зблизька питання про державних формах перевагу віддавалася республіці, оскільки саме республіка більшою мірою відповідає вимогам рівності і свободи.

Боден ж визначає держава як правове управління багатьма сімействами і тих, що належить. Завдання держави, на його думку, у тому, щоб забезпечити правничий та свободи.

У період ранніх буржуазних революцій у розробку концепції правової держави значний внесок внесли философы-мыслители і просвітителі, такі як Р. Гроций, Б. Спіноза, Т. Гоббс, Ш. Монтеск'є,

Д. Дідро, П. Гольбах, Т. Джефферсон і ще.

З положень цих навчань ми виділимо найважливіші положення у правову державу.

Гроций був охарактеризований першим видатним теоретиком школи природного права. Правові інститути феодалізму Гроций вважав суперечать природі людини, й тому він висунув вимоги нового права, "відповідального законам розуму". Метою держави він вважав охорону приватної власності, у вигляді таких правоустановлений, які б кожній людині вільне користування своїм надбанням з дозволу всіх. Джерелом будь-який форми держави за вченню Гроція є суспільна угода, тому під час створення держави народ може обрати будь-яку форму правління, але, обравши її, народ зобов'язаний коритися правителям.

Як і в Гроція, у Дідро державна влада виник як продукт громадського договору, який надає суспільству організовану політичну форму. Люди лише частково передають державі свою природну незалежність, з метою забезпечення інтересів й об'єднання волі і потрібна сили всіх. Державна влада, отже, полягає в волі народу, що є сувереном.

"Лише нація є істинний суверен; істинним законодавцем може лише народ, лише воля народу є джерелом політичної влади."

Головна мета держави, по Дідро, є забезпечення невід'ємних прав громадян та їх щастя. Ідеї Дідро продовжив та обґрунтував Кант у своїй теорії правової держави.

Серед перших, хто дав теоретичне обгрунтування демократичної держави, був Спіноза. Будучи пов'язано законами, держава забезпечує справжні правничий та свободи людини. Він стверджував, держава наймогутніше тільки тоді ми, як його гарантує кожного громадянина як збереження життя, а й задоволення її інтересів, і застерігав правителів від зазіхань на власність, безпеку, честь, волю і інші блага підданих.

Т. Гоббс був захисником абсолютної монархії в Англії, але з тих щонайменше він розробив ряд прогресивних положень за пануванням права у житті, котрі були розвинені революційними буржуазними мислителями. До до їх числа належить обгрунтування формального рівності перед законом, непорушність обмов. Свободу людини Гоббс розглядав як право робити всі те що заборонено законом, і тим самим закінчив теоретичні основи найефективнішого принципу правовим регулюванням громадських відносин.

У російському трактуванні Д. Локка, який, за словами До. Маркса, був "класичним виразником правових уявлень буржуазного суспільства на протилежність феодального". Ідея панування права втілюється у державі, де верховенствует закон, відповідний природному права й визнає невідчужувані природні правничий та свободи індивіда, і здійснено поділ влади. Така держава з пануванням права він протиставляє деспотизму. "Свобода людей, які перебувають під владою уряду, - зазначав він, - у тому, щоб мати постійне правило життю, загальне кожному за у цьому суспільстві встановлене законодавчою владою, створеної ньому; це -


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8